Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

25 juni 2011: Dag van de Caritas

gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2011

Op zater­dag 25 juni or­ga­ni­seert de nieuwe dio­ce­sane Dienst Caritas de “Dag van de Caritas”. Een dag over kwets­ba­re mensen in nood en wat wij voor hen kunnen betekenen.

De impuls­dag

25 juni 2011: Dag van de CaritasKwets­ba­re mensen in nood, wat kunnen wij voor hen betekenen? Op deze dag gaan wij met deze vraag aan de slag. Be­lang­rijke vragen zijn; hoe komen we die nood op het spoor en wat kunnen wij er aan doen? Verder is er aan­dacht voor de bron van de Caritas. En de nieuwe dio­ce­sane dienst Caritas presen­teert zich.

Op deze impuls­dag komen aan de orde: 

 • Nood op het spoor komen en een plan maken
 • Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning (WMO) en de rol van uw pa­ro­chie/pci
 • De relatie PCI en MOV in de pa­ro­chie
 • De Sociale Leer van de Katho­lie­ke Kerk
 • Het pro­gram­ma van de dienst Dio­ce­sane Caritas
 • Diaco­naal Weekend, organi­sa­tie en li­tur­gie

Pro­gram­ma

9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur
Welkom en ope­ning van de dag
10.15 uur
Nieuwe wegen voor de naasten­liefde door Erik Sengers
10.45 uur
1e ronde work­shops
11.45 uur
Koffie en thee
12.00 uur
2e ronde work­shops
13.00 uur
Lunch
13.45 uur
Korte samen­vat­ting van de 5 work­shops
14.00 uur
Be­zin­nende afslui­ting

Na de afslui­ting kunt u desgewenst deel­ne­men aan een rond­lei­ding over het terrein van het bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Work­shops:

 1. Diaco­naal Weekend, organi­sa­tie en li­tur­gie
  Om de pa­ro­chie te betrekken bij de concrete hulp aan mensen in nood in de eigen omge­ving kan een Diaco­naal Weekend een be­lang­rijk hulp­mid­del zijn. Hoe kunt u het Diaco­naal Weekend or­ga­ni­se­ren? Welke rol speelt diaconie in de li­tur­gie van uw ge­meen­schap? Moet niet elke vie­ring een diaco­naal karakter hebben? Anita Witte en Ko Schuurmans lei­den deze work­shop.
 2. Nood op het spoor komen en een plan maken
  Pieternel Ermen onder­zoekt samen met u, hoe je noden op het spoor komt. Wat kan je dan doen? Welke keuze maak je? Zij doet dit mede aan de hand van diaconale armoedemonitor. Een nieuw instru­ment om diaconale ac­ti­vi­teiten op een rijtje te zetten. Kijk alvast op: www.diaconale­acti­vi­teitenmonitor.nl
 3. De relatie PCI en MOV in de pa­ro­chie
  In hoeverre heeft de PCI een taak op het gebied van de MOV? De bete­ke­nis van de lokale Caritas voor de Inter­na­tio­nale Caritas. Een pre­sen­ta­tie door de nieuwe adjunct-missie­secre­taris Evert Veldman.
 4. De Katho­lie­ke Sociale Leer
  Heeft de wereld nog een bood­schap aan de Kerk? En wat heeft die Kerk dan te zeggen? Bij­voor­beeld over de hui­dige finan­ciële crisis? Een pre­sen­ta­tie door Gerard van Wissen.
 5. Wet Maat­schap­pe­lijk Onder­steu­ning (WMO)
  Steeds meer sociale maat­regelen wor­den geno­men door de ge­meen­te via de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning. Hoe kunnen PCI’s invloed uit­oefe­nen op het beleid van de ge­meen­te? Door Ernst Meyknecht

Prak­tische gegevens

Plaats: Missio­nair Dio­ce­saan Centrum
OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ  Heiloo
T 072-5051288
Route­plan­ning: zie: www.olvter­nood.nl
Parkeren: Op het par­keer­ter­rein van het Bede­vaartoord
Datum en tijd: Zater­dag 25 juni 2011
van 10.00 uur tot +/- 14.00 uur
Kosten: 5 euro p.p.
Lunch: Wilt u zelf een lunchpakket mee­ne­men?
Soep en een snack, alsmede koffie, thee en melk wor­den u aan­ge­bo­den
Work­shops: Er wor­den vijf work­shops gegeven
U kunt aan twee work­shops deel­ne­men
Aanmel­ding: Graag ont­van­gen wij uw opgave vóór 10 juni
Organi­sa­tie: Dienst Dio­ce­sane Caritas, Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Kruis­weg 69, 2011 LB Haar­lem
caritas@bisdomhaarlem.nl
T 023-5112600
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose