Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Heruitgave Catechismus en Compendium

gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023
Heruitgave Catechismus en Compendium

In no­vem­ber 2023 is de herdruk van de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk ver­sche­nen. Dit werk biedt een hel­dere samen­vat­ting van het Katho­lie­ke geloof en geeft rich­ting aan katho­lie­ken we­reld­wijd in de uitdruk­king van het geloof in haar ere­dienst en dage­lijks leven. Het betreft een heruitgave van de oor­spron­ke­lijke versie die in de jaren ’90 van de vorige eeuw werd uitge­ge­ven. Ook het bij­ho­rende Com­pen­dium is opnieuw uitge­ge­ven.

"De Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk is een be­lang­rijk do­cu­ment dat ons leert hoe we ons leven volgens de wil van God kunnen lei­den." - Paus Fran­cis­cus

Cate­chis­mus

De Cate­chis­mus (”on­der­rich­ting”) helpt inzicht te krijgen in het Katho­lie­ke geloof en chris­te­lijk leven door er uitleg en ach­ter­grond van te geven. De ver­schil­lende geloofs­pun­ten wor­den in het kort en toe­gan­ke­lijk be­schre­ven. Ge­loofs­be­lij­de­nis, vie­ring van de Sacra­menten, moraal en sociale leer en het gebed komen aan de orde. Onder­bou­wing ervan vanuit bronnen, zoals de Bijbel en wat onder anderen chris­te­lijke schrijvers, Concilies en het Leer­ge­zag daarover hebben gezegd, helpen meer inzicht te geven. Door het gebruik van tref­woor­den en on­der­lin­ge ver­wij­zingen binnen de Cate­chis­mus kan beter begrepen wor­den dat het geloof één geheel vormt.

Com­pen­dium

Het Com­pen­dium biedt een getrouwe samen­vat­ting van de geactualiseerde Neder­lands­ta­lige uitgave van de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk. Het bevat in een bon­dige vraag-en-ant­woord­vorm alle wezen­lijke ele­menten en is een soort vademecum dat zowel gelo­vi­gen als niet-gelo­vi­gen in staat stelt in kort bestek een goed inzicht te krijgen in het katho­lie­ke geloof. Met als bijlage een bun­de­ling algemene gebe­den en formules van de katho­lie­ke leer.

Over de auteurs

De Cate­chis­mus is samen­ge­steld door een com­mis­sie van twaalf kar­di­na­len en bis­schop­pen. Deze com­mis­sie is samen­ge­bracht door Johannes Paulus II in 1986 en opereerde onder het voor­zit­ter­schap van Joseph Ratzin­ger, de latere paus Bene­dic­tus XVI. De com­mis­sie is bijgestaan door een comité van des­kun­digen op het gebied van theo­lo­gie en catechese bestaande uit zeven dio­ce­sane bis­schop­pen.

Zowel Cate­chis­mus en Com­pen­dium wor­den uit­ge­bracht door uit­ge­ve­rij KokBoeken­cen­trum en zijn ook be­schik­baar als e-book.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose