Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koninklijke onderscheiding voor Mgr. Hermann Steinkamp

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2011

Koninklijke onderscheiding voor Mgr. Hermann SteinkampMgr. Hermann Stein­kamp, pries­ter en tot 1991 regio­naal vica­ris van de Prelatuur van het Opus Dei, werd afgelopen vrij­dag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Stein­kamp verkrijgt de onder­schei­ding omdat hij ruim 50 jaar in Am­ster­dam betrokken is bij ac­ti­vi­teiten met een brede sociale uit­stra­ling. De ver­sier­se­len zullen hem op 4 mei door de burge­mees­ter van Am­ster­dam wor­den opgespeld.

Kort na zijn aan­komst in Am­ster­dam was hij in 1961 ini­tia­tiefnemer voor Instudo, een stich­ting die ini­tia­tie­ven ontwikkelt op het vlak van stu­den­tenhuis­ves­ting, cultuur, levens­be­schou­wing, zin­volle vrije­tijdsbeste­ding en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king. Daarna sti­mu­leerde hij eerst in Am­ster­dam en later in andere ste­den tal van maat­schap­pe­lijke ini­tia­tie­ven. Dankzij zijn soepele en volhar­dende aanpak kon in 1985 een pas­to­raal centrum van start gaan in de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam.

In goed overleg met alle betrok­ke­nen wordt de kerk door ver­schil­lende reli­gi­euze ge­meen­schappen gebruikt. Het ver­trouwen dat hij weet te scheppen, zijn geduld en de men­se­lijke bena­dering, zijn tot op de dag vandaag de be­lang­rijke ingrediënten voor de groei van dit centrum, waar ook jon­ge­ren zich aange­trok­ken voelen.
De jaar­lijkse sacra­ments­pro­ces­sie die vanuit de Kerk vertrekt en langs de grachten loopt is los van de reli­gi­euze bete­ke­nis een maat­schap­pe­lijk opmer­ke­lijk gebeuren: een bonte groep van circa 1000 mensen geven uiting aan een gemeen­schap­pe­lijke over­tui­ging: Syrisch Orthodoxen, Am­ster­dammers, Surinamers en andere Neder­lan­ders, Kopten, Armeniërs en Ethiopiërs en tot vandaag altijd onop­val­lend aanwe­zig de doctorandus.

Koninklijke onderscheiding voor Mgr. Hermann SteinkampMgr. dr. H.J. Stein­kamp werd in 1923 geboren in Alicante, Spanje, als zoon van de honoraire Duitse consul. Na school, dienstplicht en studie in Duits­land behaalde hij het doctoraat scheikunde in Murcia (Spanje). In 1959 werd hij pries­ter gewijd en ver­trok naar Neder­land, waar hij van 1961 tot 1991 aan het hoofd heeft gestaan van het Opus Dei, een Prelatuur van de Rooms Katho­lie­ke Kerk. Van 1986 tot 1998 was hij Rector van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Am­ster­dam, waar hij nu nog pas­to­raal werk verricht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose