Bisdom Haarlem-Amsterdam


#RedWednesday

Aandacht voor vrijheid om te geloven

gepubliceerd: dinsdag, 21 november 2023

Met #RedWednesday ves­tigt Kerk in Nood (ACN) op woens­dag 22 no­vem­ber 2023 opnieuw de aan­dacht op het lot van miljoenen ver­volgde, onderdrukte en bedreigde gelo­vi­gen in de hele wereld. We­reld­wijd wor­den rond deze dag hon­der­den beroemde ka­the­dralen, kerken, kloosters, monu­menten en open­ba­re gebouwen in bloedrood verlicht. In Neder­land deden vorig jaar maar liefst 150 kerken mee.

Gebouwen die in de afgelopen jaren in het rood verlicht wer­den, zijn onder meer het Colosseum, de Sacre Coeur-basiliek in Parijs en de Trevi-fontein in Rome, het Christus­beeld op de Corcovado in Rio de Janeiro, het Oos­ten­rijkse parle­ments­ge­bouw en de ka­the­draal van Frankfurt. In Neder­land wer­den van Texel tot Maas­tricht kerken rood aangelicht en waren er vie­rin­gen om de ver­volg­den te gedenken en aan­dacht te vragen voor hun lot. Onder de slacht­of­fers zijn rela­tief veel chris­te­nen.

Rapport Vrij­heid van Gods­dienst

Dat de vrij­heid om te geloven onder druk staat, blijkt onder meer uit recent eigen onder­zoek van Kerk in Nood. De katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie is we­reld­wijd de enige niet-gouver­ne­men­tele organi­sa­tie (ngo) die de nale­ving en schen­dingen voor alle religies en in alle 196 lan­den analyseert van dit mensen­recht in het rapport Vrij­heid van Gods­dienst We­reld­wijd 2023.

Uit onder­zoek voor dit rapport blijkt dat die vrij­heid in de periode januari 2021 tot en met de­cem­ber 2022 sterk werd beperkt en geschon­den in 61 van de 196 lan­den. In 47 lan­den verslechterde de situatie sinds de publi­ca­tie van het vorige rapport. En slechts negen lan­den ken­den ver­be­te­ring. Ook viel op dat de straffeloos­heid over de hele wereld is toe­ge­no­men. In 36 lan­den (18%) wor­den aan­val­lers zel­den of nooit ver­volgd voor hun misda­den. Vaak zijn chris­te­nen slacht­of­fer.

Licht in de duisternis

Het stil­zwij­gen van de inter­na­tio­nale ge­meen­schap draagt bij aan deze cultuur van straffeloos­heid, net name voor regimes die als strate­gisch be­lang­rijk voor het Westen wor­den beschouwd, zoals China en India. Zij wor­den niet onder­wor­pen aan inter­na­tio­nale sancties of andere gevolgen voor hun schen­dingen van de gods­dienst­vrij­heid. Hetzelfde geldt voor lan­den als Nigeria en Pakistan.

Met het thema van dit jaar, "Wees een licht in de duisternis voor mensen die ver­volgd wor­den om hun geloof", roept Kerk in Nood Neder­land daarom mensen op om te bid­den, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bie­den aan wie lij­den van­wege hun geloof. Naast rood aangelichte kerken zijn posters te be­stel­len via de web­si­te die mensen in hun raam kunnen hangen om aan­dacht te vragen en hun soli­da­ri­teit te betuigen.

Ac­ti­vi­teiten

dag datum tijd locatie vie­ring
Woens­dag 22 no­vem­ber 17.00 uur H. Joannes de Doper­kerk Hoofd­dorp Vesper­vie­ring
Woens­dag 22 no­vem­ber 17.00 uur H. Christoforus­kerk Schagen Vesper­vie­ring
Woens­dag 22 no­vem­ber 17.30 uur Genade­ka­pel O.L. Vrouw ter Nood Heiloo
Vesper­vie­ring
Woens­dag 22 no­vem­ber 18.30 uur Petrus en Paulus­kerk Den Helder Vesper­vie­ring
Woens­dag 22 no­vem­ber 18.30 uur Vredes­kerk Am­ster­dam Vesper­vie­ringBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose