Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Johannes Paulus II een voorbeeld en voorspreker voor de Kerk in Nederland

Nederlandse bisschoppen spreken zich uit

gepubliceerd: zaterdag, 30 april 2011

De Neder­landse bis­schop­pen spreken bij gelegen­heid van de zalig­ver­kla­ring op 1 mei aanstaande van paus Johannes Paulus II hun grote dank­baar­heid en vreugde uit. Zij hopen dat met de zalig­ver­kla­ring deze bij­zon­dere persoon voor nog meer mensen, binnen en buiten de Kerk, een bron van in­spi­ra­tie en bemoe­diging mag zijn. Maar bovenal bid­den zij voor de krach­tige voor­spraak van de bin­nen­kort zalige paus voor de Kerk in Neder­land.

Johannes Paulus II een voorbeeld en voorspreker voor de Kerk in NederlandKort na zijn over­lij­den zei­den de Neder­landse bis­schop­pen in paus Johannes Paulus II een schijn­ba­re span­ning te herkennen: “Zo had hij veel van de evangelist Sint Jan, was hij een mysticus, een man van een diepe gebeds­cul­tuur en van con­tem­pla­tie. Tege­lijker­tijd had hij kenmerken van de apostel Paulus, van diens on­ver­moei­bare missio­naire ijver en inzet, die de onder­toon vorm­den van de tal­loze pas­to­rale en apos­to­lische reizen naar alle delen van de wereld. Hij was een man van de traditie, maar tege­lijker­tijd van vele gedurfde ini­tia­tie­ven waar­mee hij Kerk en wereld tot op hoge leef­tijd bleef verbazen. Het schijn­baar te­gen­strij­dige in hem werd bijeen gehou­den door een ijzersterk karakter en een daaruit voort­ko­mende sterke principiële over­tui­ging en een even sterke wil tot con­se­quente dienst­baar­heid aan Christus en zijn Kerk, aan het evan­ge­lie en aan de humanise­ring van de wereld. Zijn mariale wapen­spreuk ‘Totus Tuus’, ‘Geheel de Uwe’, vat dit samen.”

Het voor­beeld dat paus Johannes Paulus II de wereld heeft voorge­hou­den, is een voor­beeld dat ook in de katho­lie­ke ge­meen­schap van Neder­land navol­ging verdient. Juist in deze zware tijd mogen wij het gebed niet vero­nacht­za­men, maar dienen we tege­lijker­tijd ook de Blijde Bood­schap van Christus’ ver­rij­ze­nis on­ver­moei­baar uit te dragen.

Paus Johannes Paulus II had een bij­zon­dere band met de jon­ge­ren. Als  een waarach­tig idealist bleek hij in staat velen uit de jon­gere gene­ra­tie aan te trekken en te bezielen. De door hem in het leven ge­roe­pen Wereld­jon­ge­ren­da­gen en de steeds weer ver­ba­zing­wek­kende hoge opkomsten, getuigen daar­van. Dit jaar vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats in Madrid en vele hon­der­den Neder­landse jon­ge­ren berei­den zich voor om naar dit eve­ne­ment af te reizen. De bis­schop­pen hopen vurig dat deze editie, waar zon­der twijfel aan­dacht gegeven wordt aan de nieuwe zalige, de jon­ge­ren bij­zon­der mag in­spi­re­ren. Zij dragen immers de toe­komst van onze Kerk in zich.

Toch was paus Johannes Paulus II niet alleen een man van het grote gebaar. In de laatste jaren van zijn leven ver­ou­derde hij sterk. Hij durfde zich open­lijk te tonen in alle broos­heid en zwak­heid van de ouderdom. De men­se­lijke waar­dig­heid is niet af­han­ke­lijk van jeugd en succes maar wordt ook gevon­den in de broos­heid en zwak­heid van de mens. Ook daarin is de aanstaande nieuwe zalige voor ons een voor­beeld en kan hij een bron van in­spi­ra­tie zijn voor zieken en voor bejaar­den en voor hen aan wiens zorgen zij zijn toe­ver­trouwd.

Paus Johannes Paulus II – bid voor ons

27 april 2011 – Se­cre­ta­riaat rkk – afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie – pk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose