Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop Hendriks heft beperkingen priester Jan Veldt op

gepubliceerd: vrijdag, 20 oktober 2023

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jan Hendriks heeft pastoor Jan Veldt, pries­ter van het bisdom, in sep­tem­ber 2023 laten weten dat de beper­kingen in het uit­oefe­nen van zijn pries­ter­ambt zijn opge­he­ven. Dat betekent onder meer dat Veldt weer voor kan gaan in publieke eucha­ris­tie­vie­ringen.

De aan­lei­ding voor het eer­dere besluit van de bis­schop was een inter­view met dag­blad Trouw waarin Veldt de indruk wekte dat hij sinds zijn emeritaat een relatie was aan­ge­gaan die in strijd zou zijn met de celi­baats­be­lof­te die Veldt bij zijn wij­dingen heeft afgelegd. Daarop heeft een gesprek tussen de bis­schop en Veldt plaats­ge­von­den. Op basis van dat gesprek is de bis­schop tot de con­clu­sie geko­men dat het inter­view een ver­keerd beeld gaf: Veldt heeft in zijn ont­moe­ting met mgr. Hendriks bena­drukt dat zijn vriend­schaps­re­la­tie met een inmiddels overle­den man géén aantas­ting betekende van zijn celi­baats­be­lof­te.

De vroe­gere be­trok­ken­heid van Veldt bij de stich­ting ‘R.K. Homo Emanci­patie Jan Veldt’ is bij het gesprek even­eens aan bod geko­men. Jan Veldt heeft laten weten de ban­den met deze stich­ting te hebben verbroken omdat hij zich niet lan­ger met de acties en opvat­tingen van de stich­ting kon verenigen. De relatie tussen Veldt en de stich­ting was overigens niet de aan­lei­ding voor de bis­schop om de beper­kingen op te leggen.

In som­mi­ge media is de indruk gewekt dat Veldt een beroep tegen het besluit van de bis­schop bij “de ker­ke­lijke recht­bank” zou hebben “gewonnen”. Daar is dus geen sprake van. De bis­schop heeft zelf zijn eer­dere besluit inge­trok­ken op basis van het met pastoor Veldt gevoerde gesprek.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose