Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025

Save the date: Meivakantie 2025

gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2023

In 2025 wordt er in de katho­lie­ke kerk weer een Heilig Jaar gehou­den. De Neder­landse bis­dom­men or­ga­ni­se­ren in dat jaar samen een natio­nale bede­vaart naar Rome. In ok­to­ber 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kon­digen.

Een Heilig Jaar of Jubel­jaar is een traditie in de katho­lie­ke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvanke­lijk werd een Jubel­jaar eens in de 50 jaar gehou­den en te­gen­woor­dig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aan­dacht aan je geloof beste­den, om te pel­gri­meren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tij­dens een Heilig Jaar is het plech­tig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betre­den.

Samen op pelgrims­tocht

Paus Fran­cis­cus heeft gelo­vi­gen uit de hele wereld uit­ge­no­digd om tij­dens het Heilig Jaar 2025 op bede­vaart naar Rome te komen. Tijdens de mei­va­kan­tie van dat jaar wordt er vanuit katho­liek Neder­land een natio­nale bede­vaart naar Rome aan­ge­bo­den. Pelgrims uit alle bis­dom­men en katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties trekken dan samen naar het graf van de apos­te­len Petrus en Paulus.

Op het pro­gram­ma staat een ge­za­men­lijke vie­ring in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daar­naast heeft ieder bisdom ook eigen vie­rin­gen in een van de vele kerken in Rome. Op woens­dag in die week staat deelname aan de algemene au­diën­tie van de paus gepland. Moge­lijk vindt er ook een aparte ont­moe­ting van de Neder­landse pelgrims met de paus plaats.

Pelgrims van hoop

Het inter­na­tio­nale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Voor­af­gaand wordt als voor­be­rei­ding op het Jubel­jaar in 2024 een jaar van gebed gehou­den. In de loop van het jaar zal daar op diverse manieren aan­dacht voor wor­den gevraagd. Wie aan de natio­nale bede­vaart naar Rome wil deel­ne­men, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.

Meer info


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose