Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vier nu - Allerheiligen en Allerzielen

gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2023
Vier nu - Allerheiligen en Allerzielen

Wat vieren we met Aller­hei­ligen? Wat verstaan we eigen­lijk onder ‘heiligen’? En waar bid­den we precies voor met Aller­zie­len? De web­si­te vier.nu geeft ant­woord op deze vragen en meer. In de aanloop naar de katho­lie­ke feest­da­gen op 1 en 2 no­vem­ber is op de site allerlei ach­ter­grondin­for­ma­tie te vin­den over Aller­hei­ligen en Aller­zie­len. Behalve in­for­meren wil de site gelo­vi­gen oproepen om de hoog­feesten mee te vieren in de eigen pa­ro­chie.

Met de web­si­te vier.nu wil de Rooms-Katho­lie­ke Kerk mensen oproepen zoveel moge­lijk naar de vie­rin­gen in de eigen, lokale pa­ro­chie te gaan. Ook rond de vie­ring van Aller­hei­ligen en Aller­zie­len op 1 en 2 no­vem­ber zijn er in veel pa­ro­chies speciale vie­rin­gen. Op de site vier.nu wordt in­for­ma­tie be­schik­baar gemaakt over deze hoog­feesten binnen de katho­lie­ke kerk.

Een be­lang­rijke link op de web­si­te gaat ver­vol­gens naar de web­pa­gina ‘zoek pa­ro­chie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vin­den bezoekers het adres en de web­si­telink van de eigen pa­ro­chie. Op de pa­ro­chie­si­te is ver­vol­gens onder meer in het vie­rin­genrooster te zien waar en wanneer er rond Aller­hei­ligen en Aller­zie­len wordt gevierd. Met name voor kerk­gan­gers die niet regel­ma­tig naar de kerk komen, kan dit heel behulp­zaam zijn.

Aller­hei­ligen en Aller­zie­len

Aller­hei­ligen is, evenals Aller­zie­len, geen offi­cië­le feest­dag in Neder­land. Maar het is wel een be­lang­rijk hoog­feest binnen de katho­lie­ke kerk. Met de oproep ‘Vier Aller­hei­ligen’ bena­drukt de Rooms-Katho­lie­ke Kerk het belang om samen dit hoog­feest te vieren, waarin bekende en onbekende heiligen wor­den her­dacht en geëerd. De dag na Aller­hei­ligen is het Aller­zie­len; op deze dag bidt de Katho­lie­ke Kerk voor alle over­le­de­nen die nog niet bij God in de hemel zijn.

De site vier.nu biedt onder meer in­for­ma­tie over de ver­schil­lende vie­rin­gen en tradities rond deze hoog­feesten, evenals uitleg van be­lang­rijke kern­be­grippen. De site wordt regel­ma­tig aan­ge­vuld met nieuw ma­te­ri­aal en steeds meer hoog­feesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose