Bisdom Haarlem-Amsterdam


Together - Op reis voor de oecumene

Verslag van een deelnemer in Rome

gepubliceerd: dinsdag, 10 oktober 2023
foto: Elyseüs Photography
Together - Op reis voor de oecumene
foto: Elyseüs Photography
Together - Op reis voor de oecumene

Op 30 sep­tem­ber was er een oecu­me­nische bij­een­komst in Rome waar ook jon­ge­ren uit Neder­land aan hebben deel­ge­no­men. Eén van die jon­ge­ren heeft een ver­slag ge­schre­ven die we hier graag publiceren.

“Ik heb ge­schie­de­nis mee­ge­maakt”

Op zater­dag 30 sep­tem­ber werd op het Sint Pieter­plein in Vati­caan­stad een gebed gehou­den voor de oecumene en voor de eerste ver­ga­de­ring van de synode van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, die een paar dagen later zou beginnen. In de afgelopen twee jaar hebben alle katho­lie­ken hun mening mogen geven over de rich­ting die de Rooms Katho­lie­ke kerk op kan gaan, die ver­slagen zijn samen­ge­voegd per bisdom en per land. Nu gaan de bis­schop­pen en de paus er over ver­ga­deren.

Bus met veer­tig jon­ge­ren

De paus had jon­ge­ren en kerk­lei­ders van over de hele wereld en van ver­schil­lende stro­mingen binnen de kerk uit­ge­no­digd voor dit gebed. Ik ben ook op deze uit­no­di­ging inge­gaan en ben met een bus met circa veer­tig jon­ge­ren naar Rome afgereisd, heb mee­ge­beden en ben heel gastvrij ont­van­gen. Ik heb een fan­tas­tisch (lang) weekend gehad en een uniek moment in de kerkge­schie­de­nis mee­ge­maakt.

Na een bus­reis van twee dagen kwamen we op vrij­dag­avond in Rome aan. Op zater­dag­och­tend waren er diverse ac­ti­vi­teiten, ein­digend met een pelgrims­tocht van zes kilo­me­ter dwars door Rome, van de Sint Jan van Lateranen kerk naar Vati­caan­stad.

Rede­lijk vooraan

Op het Sint Pieters­plein aange­ko­men mochten we rede­lijk vooraan zitten. We kregen een li­tur­gie met, waar van toepas­sing, de Engelse en/of Ita­li­aanse vertaling van de teksten.

Omdat we wat aan de late kant waren, hebben we het binnendragen van de Bijbel en icoon gemist, en het eerste kwart (of iets min­der) van de voor­be­rei­ding. De voor­be­rei­ding bestond uit vier uitingen van dank­baar­heid en lie­de­ren daaromheen.

Tijdens de vie­ring wer­den Taizé-lie­de­ren gezongen, die lie­de­ren had­den we al genoeg geoefend in de bus dus kon ik ze uit mijn hoofd mee­zingen.

Voor­beden

De ver­schil­lende gebe­den tij­dens de vie­ring en de schrift­le­zingen wer­den door inter­na­tio­nale kerk­lei­ders gelezen. Vanuit Neder­land werd een van de voor­beden gelezen door Bernd Wallet, aarts­bis­schop van de oudkatho­lie­ke kerk. De voor­beden wer­den vaak gelezen in de eigen taal van de spreker, van Ita­li­aans tot Arabisch en van Koreaans tot Ethiopisch. Dit zorgde ervoor dat ik me echt deel van de wereld­kerk voelde en deel van de oecumene.

Ita­li­aans

De over­den­king door de paus was in het Ita­li­aans en las­tig te volgen. Ik begreep wel dat het over het belang van stilte ging. Later kwam ik erachter dat de Engelse vertaling naar ons geappt was door de coördinator van de groep en kon ik het verhaal nog nalezen.

Toen ik achteraf naar mijn foto’s keek, zag ik dat er aan het eind van de vie­ring twin­tig kerk­lei­ders op het podium ston­den. Uit ver­schil­lende lan­den en kerken. Dit was voor mij het hart van de oecumene.

Bidden voor een­heid

Reisblog

Op de web­si­te van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene staat een uit­ge­breide serie reisblogs.

together.oecumene.nl/reisblog

Op zon­dag­och­tend zat de kerk van de gast­paro­chie helemaal vol, de Neder­lan­ders zaten bij hun gast­ge­zinnen in de banken en ook de oudkatho­lie­ke aarts­bis­schop was er bij. Op de heenreis was al ver­teld welk besluit geno­men was over de Communie en de niet-katho­lie­ken: omdat één van de be­lang­rijke bete­ke­nissen van de Communie ‘een­heid’ is, en omdat er nog geen een­heid is tussen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en een hele­boel andere stro­mingen, mochten de mensen die niet in communio zijn met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk ook niet deel­ne­men aan de Communie. Daardoor ont­ving driekwart van de Neder­lan­ders de zegen i.p.v. de Hostie. Veel mensen von­den dit erg jammer, voor mij was het ook een reden om extra hard te bid­den voor een­heid.

Nu ik dit aan het op­schrij­ven ben, een paar dagen na thuis­komst, ben ik (weer) in tranen van­wege gebrek aan een­heid tussen de kerken.

Wanneer gaat de bus weer?

Dit was een on­ver­ge­te­lijke reis. Prach­tig om mee te maken dat zoveel mensen uit zoveel kerken samen bid­den op het Sint Pieters­plein. Mooi om te merken hoe gastvrij we ont­van­gen wer­den. Onge­loof­lijk hoe snel wij een groep vorm­den, van tevoren ken­den we elkaar (bijna) niet, maar bijna voordat we Neder­land uit waren voelde ik me al een deel van een groep. Op maan­dag kwamen we terug, op dins­dag werd op whatsapp alweer de vraag gesteld wanneer de bus weer gaat.

Gerbrich Talsma

 

(tussenkopjes zijn door de redactie toe­ge­voegd - foto's zijn gemaakt door Elyseüs Photography)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose