Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kunstfestival - Canticle of Creatures

Woensdag 4 oktober - Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023

Het festival “Canticle of Creatures” is een multidis­ci­pli­nair kunstfestival met muziek en beel­dende kunst rondom de thema’s natuur, cultuur en eco­lo­gie op woens­dag 4 ok­to­ber in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.

Sint Fran­cis­cus

“Het hing in de lucht,” zegt com­po­nist Kate Moore, in 2022 winnares van de Gieskes-Strijbis Podium­prijs. Samen met het Herz Ensemble en de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio or­ga­ni­seert ze de eerste editie van een jaar­lijks festival op 4 ok­to­ber, Dieren­dag, de feest­dag van Sint Fran­cis­cus, die zich vanuit zijn band met de natuur inzette voor de wereld om hem heen. “In zijn zonne­lied zijn alle wezens gelijk. Zon, maan, aarde, lucht, vuur water; alle ele­menten en wezens zijn voor hem broe­ders en zusters. Dit festival wil een bron zijn van creatieve in­spi­ra­tie en eco­lo­gisch bewust­zijn.”

Canticle of Creatures

Canticle of Creatures brengt dit jaar een cross-over van twee concerten met beel­dende kunst, geïnspireerd door de natuur en ideeën over eco­lo­gie en milieu. De musici en kunste­naars zijn van hoog niveau. De Mozes en Aäron­kerk, vanouds een plek van barm­har­tig­heid in het hart van de stad, biedt een open en toe­gan­ke­lijk platform waar kunst, muziek, weten­schap en spiri­tua­li­teit elkaar ont­moe­ten. Het festival draait om de uni­ver­se­le band waarin alles en ie­der­een met elkaar verbon­den is, en brengt hoog­waar­dige kunst voor alle bewoners van de stad. De concerten zijn gratis toe­gan­ke­lijk voor ie­der­een. Een deel van de ont­van­gen donaties wordt bestemd voor de Bijen­stich­ting.

Pro­gram­ma

Woens­dag 4 ok­to­ber 2023, Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam

13.00 uur - Lunch­con­cert

Bloodwood Series: Sad Melodies and Fragile Memories, Kate Moore/Rick Hendricks

Een optre­den en een in­stal­la­tie gebaseerd op de jaar­ringen van bomen.

19.15 uur - Avond­con­cert

Cantico del Sole & The Dam, Herz Ensemble

Pro­gram­ma gebaseerd op koraalriffen, wezens die een Dam bewonen en die hun hart uit­zingen in de scheme­ring en het Zonne­lied van Sint Fran­cis­cus.

Herz Ensemble

Herz Ensemble bestaat uit negen vooraanstaande in Neder­land geves­tigde musici. De band werd in 2017 opgericht en is toegewijd aan het uit­voeren van het werk van hun artis­tiek lei­der Kate Moore. Verbin­ding met gelijkgestemde creatieve kunste­naars, inclusivi­teit en diver­si­teit zijn een be­lang­rijke doel­stel­ling van het ensemble. De musici willen een klankbord zijn voor degenen die buiten de mainstream vallen.

Sant’ Egidio

Sant’ Egidio is een reli­gi­euze ge­meen­schap die zich vanuit de Mozes en Aäron­kerk en het aanpalende huis net als de heilige Fran­cis­cus inzet voor de meest kwets­ba­ren en armen in de samen­le­ving, met een restaurant voor dak- en thuis­lozen en ac­ti­vi­teiten voor ouderen, kin­de­ren en mi­gran­ten. Ook staat zij voor verbin­ding tussen mensen, volken en de schep­ping. Het past in de traditie van de Kerk om dit ook met muziek te doen.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose