Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vijfentwintigste sterfdag Mgr. Bomers

19 april 1936 - 12 september 1998

gepubliceerd: dinsdag, 12 september 2023
Mgr. Bomers bij de huwelijksvoltrekking van een bruidspaar in de slotkapel van Egmond aan den Hoef in mei 1993
Mgr. Bomers bij de huwelijksvoltrekking van een bruidspaar in de slotkapel van Egmond aan den Hoef in mei 1993

Op 12 sep­tem­ber 2023 is het vijfen­twin­tig jaar gele­den dat Mgr. Henricus Bomers plot­se­ling overleed. Hij trad in 1983 aan als bis­schop van Haar­lem, na zes­tien jaar in Ethiopië te hebben gewerkt, het laatst als apos­to­lisch vica­ris van Nekemte. Vijfen­veer­tig jaar gele­den - in 1978 - werd hij door kar­di­naal Alfrink tot bis­schop gewijd.

Plot­se­ling

Het plot­se­linge over­lij­den van Mgr. Bomers was des­tijds een grote schok. Nog maar kort terug van een zware missiereis, werd hij op 62-jarige leef­tijd getroffen door een fatale har­taanval tij­dens een wan­de­ling naar de postbus. Diezelfde avond zou hij een diaken hebben gewijd, een wij­ding die door Mgr. Punt, zijn toen­ma­lige hulp­bis­schop en vica­ris-generaal, moest wor­den over­ge­no­men.

Polari­sa­tie

Het waren de jaren van polari­sa­tie in de katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap en dat leidde soms tot hef­tige dis­cus­sies. Een jaar voor zijn over­lij­den had Mgr. Bomers samen met Mgr. Punt het semi­na­rie in Vo­ge­len­zang opgericht dat een in­te­gra­tie moge­lijk maakte van de dio­ce­sane pries­ter­oplei­ding en het al eer­der geves­tigde missio­nair dio­ce­saan centrum Re­demp­to­ris Mater. Sindsdien zijn vele pries­ters en per­ma­nente diakens gewijd.

Uitvaart

Be­lang­rijke data

19 april 1936 geboren te Groenlo
19 maart 1964 pries­ter­wij­ding
9 juni 1983 bis­schops­wij­ding
12 sep­tem­ber 1998 gestorven
19 sep­tem­ber 1998 uit­vaart

Op 19 sep­tem­ber was de uit­vaart van Mgr. Bomers in de volle Haar­lemse Ka­the­draal. Kar­di­naal Simonis was de hoofd­cele­brant en Mgr. Punt ver­zorgde een in­druk­wek­kende homilie. Pries­ter broer Frans Bomers hield aan het einde van de vie­ring een prach­tig in memoriam, waarna de bis­schop werd bij­ge­zet in de bis­schop­pe­lijke grafkel­der te Overveen.

Geloofsmoed

Velen her­in­ne­ren zich de geloofsmoed van Mgr. Bomers en vrij­moe­dig ge­tui­ge­nis, over­een­koms­tig zijn wapen­spreuk: ‘Het woord van God laat zich niet in boeien slaan’ (‘Verbum Dei non est alligatum’). Hij was een moe­dig ver­kon­di­ger en getuigende bis­schop met een cha­risma dat door velen herkend werd. Moge Hij bij de Heer een voor­spre­ker zijn!

Eucha­ris­tie­vie­ring zon­dag 17 sep­tem­ber

Op zon­dag 17 sep­tem­ber zal Mgr. Hendriks stil staan bij de 25ste sterf­dag van Mgr. Bomers tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Bavo Ka­the­draal aan de Leidse­vaart. Deze vie­ring is tevens te volgen via Ka­the­draal TV.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose