Bisdom Haarlem-Amsterdam


opGROEIsymposium - Hij zag dat het goed was

Webinar met Nicki Pouw en Bart Jan Spruyt

gepubliceerd: maandag, 4 september 2023

opGROEIsymposium houdt op vrij­dag 15 sep­tem­ber een webinar waarin Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt een dui­de­lijk en dicht-bij-de-praktijk beeld geven van de gen­der­ideo­lo­gie en de ont­wik­ke­ling van de trans­gen­der­wet. Nicky Pouw is arts en Tweede Kamerlid van de BBB, Bart Jan Spruyt is historicus, columnist en docent.

De aan­dacht in de (sociale) media, poli­tiek, de cultuur­sec­tor en het onder­wijs voor de twijfel die mensen kunnen hebben over hun geslacht, is alom aanwe­zig en gaat (bijna altijd) uit van het idee dat het bio­lo­gische geslacht niet maat­ge­vend is. Uitgangs­punt bij dit webinar is juist het thema: ‘Hij zag dat het goed was - Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket’. Deze mening, name­lijk dat de mens door­dacht en goed is geschapen door God, is strij­dig met de gen­der­ideo­lo­gie.

Het webinar is bedoeld voor opvoe­ders die uit­gaan van de schep­pings­orde en voor hen die daarin geïn­te­res­seerd zijn. De ont­wik­ke­lingen rondom de gen­der­ideo­lo­gie, zoals het ver­der versoepelen van de trans­gen­der­wet, hebben immers grote impact op de gehele samen­le­ving en raken ouders/opvoe­ders, en zeker hun kin­de­ren. Tijdens het duo-inter­view gaan Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt ook in op de effecten van deze ont­wik­ke­lingen en hoe je er als opvoe­der met je kind(eren), de school en je omge­ving over in gesprek kunt gaan.

opGROEIsymposium en Neder­landse Pa­tiën­ten Vereni­ging (NPV)

Het webinar is een ini­tia­tief van het opGROEIsymposium in samen­wer­king met de NPV (Neder­landse Pa­tiën­ten Vereni­ging) die onlangs de bro­chu­re M-V-X-Y uitbracht over de vraag wat gen­derdysforie eigen­lijk is. De bro­chu­re geeft ant­woord op deze (en andere) vragen vanuit een Bijbelse visie.

Meer in­for­ma­tie over het webinar staat op www.opgroei­sym­po­sium.nl. Daar kan men zich ook opgeven. Vragen kunnen vooraf aan info@opgroei­sym­po­sium.nl wor­den gestuurd of tij­dens het webinar wor­den gesteld.

Prak­tisch

wat: Webinar van het opGROEIsymposium
thema: ‘Hij zag dat het goed was - Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket
gasten: Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt
wanneer: vrij­dag 15 sep­tem­ber 2023
hoe laat: digitale inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 - 21.30 uur
opgeven: vóór zon­dag 10 sep­tem­ber via de web­si­te www.opgroei­sym­po­sium.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose