Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Festival 100 Jaar Willibrordusorgel

gepubliceerd: woensdag, 16 augustus 2023
Het majestueuze Willibrordusorgel in de Bavokathedraal te Haarlem
Het majestueuze Willibrordusorgel in de Bavokathedraal te Haarlem
Ton van Eck aan de speeltafel
Ton van Eck aan de speeltafel

Dit jaar wordt een dubbel jubileum gevierd rond het Wil­li­brordusorgel in de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo (KoepelKa­the­draal) te Haar­lem. Niet alleen is het imposante instru­ment, een van de grootste orgels in ons land en het grootste van Haar­lem, hon­derd jaar gele­den in de voor­ma­lige Sint-Wil­li­brordus­kerk buiten de Veste in Am­ster­dam in gebruik geno­men, ook vindt de weke­lijkse serie concerten op de nieuwe locatie van het instru­ment in Haar­lem voor de vijf­tigste keer plaats.

Bij de bouw was het ’t plan dat het instru­ment ooit het grootste van Neder­land zou wor­den. Die positie heeft het nooit bereikt, maar het is wel een bij­zon­der instru­ment. Het is ’t enige orgel in ons land dat beschikt over 18 Franse tong­werken. Dat maakt dit instru­ment bij­zon­der geschikt voor uit­voe­ring van monu­mentale Frans-roman­tische, symfo­nische en moderne orgel­werken. Het heeft niet veel gescheeld of het Wil­li­brordusorgel had dit jubileum nooit kunnen vieren.

Nadat in 1966 de St.-Wil­li­brordus­kerk werd gesloten en nadat het kerk­bestuur het gebouw had verkocht aan een bank die de kerk in de loop van 1969 zou slopen, kon, dankzij een comité waaruit zich kort daarop de Stich­ting Wil­li­brordusorgel zou vormen, het imposante instru­ment in februari 1969 op des­kun­dige wijze zorg­vul­dig wor­den gedemon­teerd en elders wor­den opge­slagen waardoor het op het nippertje van de ondergang werd gered.

Pas een jaar later werd met het kerk­bestuur van de St.-Bavo­kathe­draal en het Bisdom Haar­lem overeenge­ko­men dat het Wil­li­brordusorgel in de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo zou wor­den geplaatst. Daar werd het, onder grote belang­stel­ling, op 21 maart 1971 in gebruik geno­men. Inmiddels bevindt het instru­ment zich al lan­ger in Haar­lem dan op zijn oor­spron­ke­lijke locatie.

Het Wil­li­brordusorgel heeft vooral extra bekend­heid gekregen door de weke­lijkse concerten die er sinds 1974 tij­dens de zomermaan­den op wor­den gegeven. Daar klinkt vaak onbekend en bij­zon­der repertoire dat elders in ons land min­der passend of niet ten gehore kan wor­den gebracht.

Om dit dubbel­jubi­leum te vieren zal er een festival plaats­vin­den met vijf bij­zon­dere concerten die steeds beginnen om 20.15 uur.

Pro­gram­ma

Tijdens het festival willen de or­ga­ni­sa­toren vooral de veelzij­dig­heid van het Wil­li­brordusorgel aan bod laten komen.

Zo klinkt tij­dens het ope­nings­con­cert op 28 au­gus­tus als première voor ons land de in 1892 ge­schre­ven en in 1894 tij­dens een inter­na­tio­naal concours in Brussel bekroonde Tweede Symfonie (1892) voor orgel en 12 koperblazers van de Zweedse com­po­niste Elfrida Andrée naast werken voor orgel en koperblazers van de Haar­lemse com­po­nisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk en de ontroerende Legende (1914) van de Rotter­damse organist/com­po­nist Gerard Bunk die in Dortmund carrière maakte.

Op 4 sep­tem­ber vertolkt de Argen­tijns/Ameri­kaanse organist Hector Olivera naast stukken van Joh. Seb. Bach, Jan Zwart en Enrico Bossi ook de Bohemian Rhapsody van Freddy Mercury en tango’s van zijn land­ge­noot Hector Piazzolla.

11 sep­tem­ber klinken werken voor orgel en saxo­foonkwartet van diverse, meest Neder­landse com­po­nisten in een gema­tigd modern idioom. Deze combinatie is nog nooit eer­der aan bod geweest tij­dens de concert­se­ries.

18 sep­tem­ber concer­teert jazzmusicus Bert van den Brink met trompettist Ruben Drenth. Ook dit is een première voor het Wil­li­brordusorgel.

Het slot­con­cert op 28 sep­tem­ber wordt gegeven door de wereldbekende Olivier Latry met werken van negen­tien­de- en twin­tigste-eeuwse Franse com­po­nisten.

Pro­gram­ma-over­zicht

datum uit­voerende(n) muziek
ma 28 aug Ton van Eck m.m.v. koper­en­sem­ble The Ca­the­dral Brass (12 koperblazers) Elfrida Andrée (Symfonie nr. 2 voor orgel en 12 koperblazers, 1892), Albert de Klerk (concert voor orgel en koperblazers), Gerard Bunk, Legende op. 55a, Hendrik Andriessen (Pezzo Festoso)
ma 4 sept Hector Olivera (USA/Argentinië) Een spectaculaire orgelvirtuoos uit de VS
ma 11 sept Ton van Eck, m.m.v. The new Am­ster­dam Saxophone Quartet o.l.v. Henk van Twillert Een aparte combinatie met bij­zon­der repertoire
ma 18 sept Bert van den Brink, orgel, Ruben Drenth, trompet Twee goed op elkaar ingespeelde jazzmusici
do 28 sept Olivier Latry (Parijs, FR) De wereldbekende organist van de Notre-Dame in Parijs

Details

wat: Festival 100 Jaar Wil­li­brordusorgel
waar: Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo (Koepel­kathe­draal)
Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem
Ingang aan het Bis­schop Bottemanne­plein
wanneer: van 28 au­gus­tus t/m 28 sep­tem­ber 2023
op maan­dagavod van 20.15 tot 21.15 uur
plus het slot­con­cert op don­der­dag 28 sep­tem­ber vanaf 20.15 uur
entree: van 28 au­gus­tus t/m 18 sep­tem­ber: € 15
slot­con­cert 28 sep­tem­ber: € 20
reserveren via www.koepel­kathe­draal.nl
tickets ook verkrijg­baar bij de ingang tegen meer­prijs
in­for­ma­tie: concerten@rkbavo.nl
www.wil­li­brordusorgel.nl
www.facebook.com/koepel­kathe­draal
flyer: download de flyer (pdf)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose