Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerse Uitnodiging - Parochiekerk

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023

Almere

Fesco van Théodore StrawinskyDe Sint-Boni­fa­tius­kerk (Contrabasweg 239) biedt op zater­dag 29 juli en zater­dag 2 sep­tem­ber een speciale rond­lei­ding aan door de kerk en langs het kunst­werk van Théodore Strawinsky (fries met fresco’s met Bijbelse scènes). De ont­vangst bij deze nieuwste kerk van Neder­land is om 10.30 uur. Aanmel­ding vóóraf via www.theodorestrawinsky.nl. Bij de kerk is gratis par­keer­gele­gen­heid; van NS-station Muziekwijk is het zo’n 500 meter lopen.

foto: RogAir
Groene Kerk Almere
De Groene Kerk Almere

Bezoek de Groene Ka­the­draal, een uniek bos. Adres: Ka­the­dralenpad Almere, aanrij­den via de Vogelweg en dan Tureluurweg (de Groene Ka­the­draal wordt met bor­den aange­ge­ven).

Am­ster­dam

De hele zomer is de Mozes-en-Aäron­kerk (Waterloo­plein) op don­der­dag- en vrij­dag­mid­dag van 12.00-16.00 uur open voor bezichti­ging, gebed of het opsteken van een kaarsje. Vrij­wil­li­gers verwel­ko­men u en geven in­for­ma­tie over het kerk­ge­bouw en het werk van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

IHS Living Stones

Am­ster­dam

De kerk ‘De Krijt­berg’ (Singel 446) is tot 30 juli dage­lijks geopend van 13.00-19.00 uur. Een groep inter­na­tio­nale jon­ge­ren, ‘Living Stones’, geeft er rond­lei­dingen en ver­zorgt korte gebeds­mo­menten met Taizé-lie­de­ren.

Bergen

In Bergen N-H vindt u aan de Dorps­straat 20, de kerk van HH. Petrus en Paulus en H. Bene­dic­tus pa­ro­chie. De kerk is in de maan­den juli en au­gus­tus vrij toe­gan­ke­lijk om te bezich­tigen op maan­dag, dins­dag, don­der­dag en vrij­dag­och­tend van 9.00 tot 12.00 uur.

Op woens­dag­avond 2 au­gus­tus is het weer Lichtjes­avond in Bergen. De HH. Petrus en Paulus­kerk (Dorps­straat) wordt door zo'n 1.400 lichtjes verlicht. Absoluut het bezoeken waard. Die avond is de kerk vanaf 20.30 uur geopend voor bezoek. Er is gelegen­heid om zelf ook een lichtje te ontsteken en er zal mooie muziek gespeeld en gezongen wor­den. Meer info: www.rkpa­ro­chie­bergennh.nl

Edam

T/m woens­dag 23 au­gus­tus is de H. Nicolaas­kerk (Voorhaven 126) op woens­da­gen en zon­da­gen van 12.00-16.00 uur geopend. Op de woens­dag­och­ten­den is er in Edam een tra­di­tio­nele kaas­markt. Het is dan altijd erg gezellig in de stad, zon­der meer de moeite waard. Een bezoek aan Edam is goed te combineren met Volen­dam en Marken.

Abdij Egmond-Binnen

Egmond-Binnen

Op 17 juli om 19.30 uur bent u welkom om rondom licht, zang, stilte, verhaal en gebed ‘Op adem te komen’ in de ‘buur­kerk’ naast de Abdij (Abdijlaan, Egmond-Binnen).

Ilpen­dam

De Sint-Sebastianus­kerk (Dorps­straat 58) is elke zater­dag­och­tend van 11.00-12.30 uur geopend en heet u welkom. U kunt er bid­den, een kaarsje aansteken, de kerk bezich­tigen en/of een kopje koffie drinken.

Haar­lem­mer­liede

De paro­chie­kerk St. Jacobus de Meer­dere (Liedeweg 52) is deze zomer iedere zon­dag van 14.00-16.00 uur geopend voor bezoek, gebed of een kaarsje.

Hoorn

Kermismis HoornIn de weeken­den is de HH. Cyriacus en Fran­cis­cus­kerk (Grote Noord 15) van 12.00-16.00 uur geopend voor bezichti­ging. Op zon­dag 13 au­gus­tus is om 11.00 uur de tra­di­tio­nele kermis­mis (met de hoofdaal­moe­ze­nier voor ker­mis, circus en binnen­vaart) aan de Gedempte Turfhaven van­wege de Hoornse ker­mis.

Vanaf 26 au­gus­tus is in het weekend in de HH. Fran­cis­cus- en Cyriacus­kerk een ten­toon­stel­ling te bezoeken over de architect van de kerk, A.C. Bleijs, Horinees van geboorte. Hij bouwde ook de H.-Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam.

Op zater­dag 9 sep­tem­ber om 14.00 uur ver­zorgt Willeke Jeninga een lezing over hem. Ook verschijnt er een nieuwe bio­­gra­fie over Bleijs, leer­ling van Pierre Cuypers, die ook in Hoorn zo’n tach­tig werken tot stand heeft gebracht.

Schagen

Westfriese Folkore SchagenAlle don­der­da­gen in juli en au­gus­tus is het Westfriese Folklore Schagen. Om 10.45 uur trekt een bonte stoet door het stads­cen­trum van in ori­gi­nele Westfriese kle­der­dracht gestoken Schagenezen en gasten, lopend of gezeten op of in boeren­wa­gens, sjeezen en landauers, die getrokken wor­den door prach­tige paar­den.

Naast de grote week­markt is ook de St.-Christoforus­kerk (Gedempte Gracht 64) van 10.00-13.00 uur geopend voor bezichti­ging, een kaarsje of gebed. Tevens gelegen­heid om gebeds­in­ten­ties te schrijven. In de mid­dag zijn er speciale orgel­con­certen.

Touristenseelsorge Texel

Texel

Ook deze zomer (t/m 20 au­gus­tus) is de Texel Touristenseelsorge (van het Bisdom Essen, Duits­land) weer actief op Texel met vie­rin­gen en ac­ti­vi­teiten. Ook bent u er welkom voor ont­moe­ting en gesprek.

Zaan­stad

De H. Maria Magdalena­kerk op ‘t Kalf 162 vlakbij de Zaanse Schans is iedere zater­dag en zon­dag tussen 12.00 en 16.00 uur geopend. De monu­mentale kerk uit 1887, bijge­naamd ‘de Kalver­kerk’, ligt aan mooie wandel- en fiets­rou­tes. Een audio­tour via uw smart­phone ver­telt u over het gebouw.

Zand­voort

foto: BOAZ/Zand­voort
Cartoon van Hans van Pelt
Cartoon van Hans van Pelt

T/m 17 sep­tem­ber is iedere woens­dag-, zater­dag- en zon­dag­mid­dag van 13.30-15.30 uur de zomer­ex­po­si­tie in de H. Agatha­kerk (Grote Krocht 45) te bezoeken. “Ken je mij? Wie ken je dan?” is een lied van Huub Oosterhuis en gezongen door zijn dochter Trijntje. Wat zijn Oosterhuis’ ver­diensten in de ont­wik­ke­ling van het kerk­lied? Ook is er een expositie over li­tur­gische gewa­den. Textiele hoogstandjes, zoals het door Keizerin Sisi van Oos­ten­rijk aan deze pa­ro­chie ge­schon­ken kazuifel, wor­den niet meer gedragen. Ook li­tur­gische kle­ding is mode­ge­voelig en cultuurgebon­den. Er is daar­naast een selectie car­toons te zien van de in Zand­voort alom gekende kunste­naar Hans van Pelt.

Zevenhoven

Op 15 au­gus­tus om 11.00 uur is er een openlucht­vie­ring (H. Mis) in de Mariagrot bij de kerk (Noord­ein­de 28). Na de vie­ring koffie­drin­ken en rozen­krans­ge­bed.

Lourdesgrot Zevenhoven

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose