Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Erik Sengers benoemd tot bijzonder hoogleraar

Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

gepubliceerd: vrijdag, 23 juni 2023
foto: Tilburg University
Erik Sengers benoemd tot bijzonder hoogleraar

Het College van Bestuur heeft dr. Erik Sengers benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Vraag­stukken Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Deze leer­stoel is inge­steld door het Or­di­na­ri­aat voor de Neder­landse Strijd­krachten, dat de gees­te­lij­ke ver­zor­ging voor mili­tai­ren vanuit de Rooms-Katho­lie­ke Kerk behar­tigt.

Doel van de leer­stoel is het onder­zoek naar het han­de­len van de gees­te­lij­ke ver­zor­ging binnen de krijgs­macht en theo­lo­gische re­flec­tie op vraag­stukken op het gebied van vrede en vei­lig­heid zoals die aan de orde zijn binnen de Neder­landse krijgs­macht. De aan­stel­ling geldt voor een periode van vijf jaar.

Levenswandel

Dr. Erik Sengers (1971, Amersfoort) stu­deerde sociale weten­schappen aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam en theo­lo­gie aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit te Utrecht. In 2003 pro­mo­veerde hij aan deze laatste in­stel­ling op een socio­lo­gisch onder­zoek naar de be­trok­ken­heid bij de katho­lie­ke kerk in Neder­land tussen 1800 en 2000. Hij gaf onder­wijs en deed onder­zoek in de (gods­dienst)socio­lo­gie aan de Pro­tes­tantse Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit, de Vrije Uni­ver­si­teit, Fontys Hoge­scho­len en de Tilburg School of Catholic Theology. Daar­naast was hij staf­me­de­werker bij het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, laatste­lijk van de Dienst Dio­ce­sane Caritas.

In 2016 pro­mo­veerde hij in de kerkge­schie­de­nis aan de Tilburg School of Catholic Theology op een onder­zoek naar Joannes Aengenent, bis­schop van Haar­lem van 1928-1935. Van 2017 tot 2020 was dr. Sengers werk­zaam bij de Dienst Justitiële Inrich­tingen als gees­te­lijk ver­zor­ger en in 2020 werd hij benoemd tot krijgs­mach­taal­moe­ze­nier bij het Ministerie van Defensie. Hij is diaken van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Onder­zoek

In zijn onder­zoek zal dr. Sengers de twee lijnen van de leer­stoel met elkaar proberen te verbin­den: die van de gees­te­lij­ke ver­zor­ging als professie (in het bij­zon­der binnen defensie) en die van de theo­lo­gische en ethische re­flec­tie op oorlog en geweld. Ook zal hij betrokken wor­den bij het onder­wijs aan en de oplei­ding van gees­te­lijk ver­zor­gers aan de Tilburg School of Catholic Theology. De School kijkt uit naar de samen­wer­king met een collega die geen onbekende is en veel praktijk­er­va­ring en een groot net­werk meeneemt. Zelf zegt hij hierover: “De combinatie van praktijk­werk met onder­wijs en onder­zoek sti­mu­leert mij heel erg. De grote uit­dagingen waarvoor mili­tai­ren in de krijgs­macht staan, zeker in de nabije toe­komst, vraagt ook om een goede gees­te­lij­ke ver­zor­ging. De leer­stoel biedt een goed platform deze zorg samen met collega’s in defensie, weten­schap en kerk ver­der te ont­wik­ke­len”.

Inaugurele rede

De inaugurele rede vindt plaats op 6 ok­to­ber om 16.15 uur in de aula van de Uni­ver­si­teit Tilburg.

(tekst en beeld: Tilburg University)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose