Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Honderdste geboortedag Mgr. Lescrauwaet

gepubliceerd: maandag, 19 juni 2023
foto: Wim Koopman
Mgr. Lescrauwaet tijdens zijn zilveren jubileumviering in de Sint-Janskathedraal te ís-Hertogenbosch op 8 februari 2009
Mgr. Lescrauwaet tijdens zijn zilveren jubileumviering in de Sint-Janskathedraal te ís-Hertogenbosch op 8 februari 2009

“De ernst van mijn dank en mijn besef van ver­bon­den­heid met u hoop ik te laten blijken in een harte­lijk leven met u en voor u. Wanneer ik mijn hoop stel op een harte­lijk leven, dan denk ik aan een levens­hou­ding en een levens­stijl ge­con­cen­treerd in het hart. Het gidsend motief hierbij, het motto of de wapen­spreuk luidt: Redite ad Cor - Wendt u tot het hart.”

Deze dank­woor­den sprak de pas gewijde hulp­bis­schop van Haar­lem uit ten overstaan van Mgr. Henricus Bomers, de drie maan­den eer­der aangetre­den bis­schop van Haar­lem, de gees­te­lij­ken en de gelo­vi­gen van ons bisdom, op zater­dag 14 januari 1984.

Na het over­lij­den van Mgr. Th. Zwart­kruis op 21 ok­to­ber 1983 was het bisdom in rep en roer. Velen voel­den zich over­val­len door de benoe­ming van een nieuwe bis­schop. Onder hen waren er niet weinigen die ver­trouwen had­den in de zacht­moe­dige academicus Jos Lescrauwaet, een wellevende, harte­lijke man. Zou hij als hulp­bis­schop de gemoe­de­ren weten te bedaren, vrede en een­heid kunnen bevor­de­ren in een tijd van polari­sa­tie?

Mis­sio­na­ris

Hij was een mis­sio­na­ris van het Heilig Hart van Jezus (MSC). Zijn wapen­spreuk was een pro­gram­ma: Wendt u tot het Hart met een hoofd­let­ter en “leef in en vanuit de stilte in eigen hart, verneemt daar ook de nabij­heid van God zelf aan het bestaan”.

Samen Kerk-zijn ver­on­der­stelt zich verzamelen rond de Man met het won­dergrote Hart.

Zijn bedie­ning in het Haar­lemse viel hem niet altijd ge­mak­ke­lijk. Hij was meer een man van de stu­deer­ka­mer en de college­zaal dan van de ver­ga­derzalen. Samen Kerk was nogal eens samen ver­ga­deren. Over dit motto van ons bisdom zei hij: “Samen Kerk-zijn ver­on­der­stelt zich verzamelen rond de Man met het won­dergrote Hart.”

Lescrauwaet, geboren in Am­ster­dam op 19 juni 1923, Luthers gedoopt en later op jonge leef­tijd rooms-katho­liek gewor­den, had voor zijn bis­schopsbenoe­ming gedo­ceerd aan het groot­semi­narie van zijn con­gre­ga­tie, aan de uni­ver­si­teit van Tilburg en aan de facul­teit Godgeleerd­heid aan de katho­lie­ke uni­ver­si­teit Leuven. Op zijn theo­lo­gische kennis en bezonken­heid deed men een beroep tij­dens de Par­ti­cu­liere Synode van de Neder­landse Bis­schop­pen in Rome, in januari 1980, vier jaar voor zijn bis­schops­wij­ding. Ook op dat voor de Neder­landse Kerk bewogen moment was hij een man op zoek naar het hart van zich­zelf, naar het hart van het geloof en bovenal naar het Hart van Jezus, in een tijd waar het zacht­moe­dige en nederige Hart van de Heer nogal eens overstemd werd door pole­miek en polari­sa­tie.

Hij bleef niet zijn gehele termijn. Bijna vier jaar voor de canonieke emeritaatsleef­tijd vroeg en kreeg hij op 71-jarige leef­tijd ont­slag van de paus. Hij ging even be­schei­den als hij geko­men was. Ondergetekende mocht de een­vou­dige afscheids­bij­een­komst op het bisdom bijwonen. Er klonken harte­lijke woor­den in die maartse mid­dag in 1995. We wissel­den daarna nog wel eens een brief. Hij schreef dat het zijn oude hart en kouwe­lijke lijf goed deed iets te horen vanuit het Haar­lemse.

Verhuisd naar ’s-Hertogen­bosch

Hij hoorde in zijn laatste jaren slechter maar kon nog steeds fijn­zin­nig en gedul­dig biecht horen. Hij was een gezocht gees­te­lijk leidsman, vooral in het Sint-Jans­cen­trum, het pries­ter­semi­narie in Den Bosch, waar hij vele jaren woonde. De rid­der­lijke orde van het Heilig Graf van Jeru­za­lem waar­deerde hem zeer als grootprior van 1986 tot 2000 en maakte hem tot ere-grootprior. De laatste jaren bracht hij door in het kloosterbe­jaar­denoord van zijn con­gre­ga­tie in Tilburg. Tot het einde bleef hij, scherp van geest, zeer betrokken bij de ont­wik­ke­lingen in de kerk. In Tilburg is hij 19 no­vem­ber 2013 overle­den. De uit­vaart vond plaats in de Sint-Jans­kathe­draal van Den Bosch. Onze toen­ma­lige bis­schop, Mgr. Punt, omschreef hem als “een ver­kon­di­ger, die in tal­loze retraites, colleges en predi­ca­ties op zeer in­spi­re­rende wijze het geloof heeft doorge­ge­ven en vele pries­ters en anderen gees­te­lijk heeft begeleid.”

Hij leerde velen zich niet te laten mee­voeren in de storm van polari­sa­tie, maar de uit­dagingen van vandaag te verstaan vanuit een leven van inkeer in het eigen hart en vanuit het Hart van Christus.

Nico van der Peet, pr.

 

foto: Wim Koopman
Begrafenis van Mgr. Lescrauwaet in 2013
Op 23 no­vem­ber 2013 werd Mgr. Lescrauwaet ten grave gedragen in ’s-Hertogen­boschBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose