Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Slavernij onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Verklaring van de bisschoppen

gepubliceerd: vrijdag, 30 juni 2023

Dit jaar wordt her­dacht dat hon­derd­vijf­tig jaar gele­den de slavernij door Neder­land helemaal werd afgeschaft. De her­den­king duurt een jaar en begint op 1 juli. De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen schrijven in een ver­kla­ring ter gelegen­heid van deze her­den­king: ‘We willen het slavernijverle­den onder ogen zien. En we rea­li­se­ren ons dat de voorsprong in econo­mische ont­wik­ke­ling in het deel van de wereld waarin wij leven mede moge­lijk werd door slavernij en kolo­nia­lisme.’

De bis­schop­pen benoemen in de ver­kla­ring dat ook katho­lie­ken mede­mensen tot slaaf hebben gemaakt en deelnamen aan de slaven­handel of zelf tot slaaf waren gemaakt. ‘Dat staat haaks op de chris­te­lijke bood­schap. Mensen zijn broe­ders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waar­dig­heid.’

In de ver­kla­ring wordt het on­voor­stel­bare leed genoemd dat de slavernij tot gevolg had en ook de gevolgen die nu nog door­werken: ‘Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte struc­tu­ren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lij­den onder de zon­dige struc­tu­ren uit het verle­den.’

Slavernij in het heden

De bis­schop­pen wijzen erop dat er in deze tijd nog steeds slavernij is, daar waar sprake is van poli­tieke en econo­mische onder­druk­king. ‘Slavernij heeft nieuwe vormen aan­ge­no­men waar­on­der uitbui­ting, kin­derarbeid, dwangarbeid, pros­ti­tutie en ge­dwon­gen hu­we­lij­ken. Het aantal mensen dat nu slacht­of­fer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt we­reld­wijd bijna vijf­tig miljoen volgens onder­zoeken van inter­na­tio­nale organi­sa­ties voor arbeid en migratie. De slacht­of­fers komen uit alle lagen van de bevol­king, maar de meesten bevin­den zich onder de armsten en meest kwets­ba­ren van onze broe­ders en zusters.’

De ver­kla­ring sluit af met het onder ogen zien van het verle­den van de slavernij: het onrecht ervan en de ontmen­se­lij­king. En, vullen de bis­schop­pen aan: ‘De veroor­de­ling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waar­dig­heid van iedere mens. We be­na­druk­ken en blijven uitdragen dat struc­tu­ren van moderne slavernij, die deze waar­dig­heid ontkennen, niet stroken met de bood­schap van het evan­ge­lie van Christus.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose