Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldcommunicatiedag

Zondag 21 mei

gepubliceerd: vrijdag, 5 mei 2023

Zondag 21 mei, de zon­dag voor Pink­ste­ren, is het Wereld­com­muni­ca­tie­dag. Paus Fran­cis­cus publi­ceerde al op 24 januari (de ge­dach­te­nis van de heilige Fran­cis­cus van Sales) zijn bood­schap voor deze dag met als thema: “Spreken met het hart: De waar­heid in liefde.”

Het tweede deel van deze titel ver­wijst naar de brief van Paulus aan de chris­te­nen van Efese, waarin hij oproept: “Laten wij de waar­heid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien” (Efesiërs 4, 15).

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de sociale com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len sluit de paus aan bij de bood­schappen van 2021 en 2022 waarin zien en luis­te­ren centraal ston­den. Nu gaat het over spreken. Als we met een zuiver hart luis­te­ren, zijn we ook in staat in liefde de waar­heid te zeggen, aldus paus Fran­cis­cus. Hij citeert paus Bene­dic­tus XVI die eens schreef: “Het is het hart dat ziet.” Om goed te com­mu­ni­ce­ren moeten we ons hart zuiveren.

Harte­lijk

Wanneer we harte­lijk com­mu­ni­ce­ren, beminnen we degenen die naar ons luis­te­ren. De paus wijst in dit ver­band op de manier waarop Jezus spreekt met de Emmaüs­gan­gers. Hij spreekt tot hen met zijn hart en dringt zich­zelf niet op. Hij opent op een liefde­volle wijze hun geest, zodat zij de diepe bete­ke­nis van datgene wat op Golgotha gebeurd is begrijpen en hun hart brandt van vreugde. Het is de taak van alle gelo­vi­gen om ook in een sterk gepola­riseerde tijd met open hart en armen te spreken.

Als we met een zuiver hart luis­te­ren,
zijn we ook in staat in liefde de waar­heid te zeggen - paus Fran­cis­cus

Voor paus Fran­cis­cus is de heilige Fran­cis­cus van Sales (1567-1622) een in­spi­re­rend voor­beeld. Paus Pius XI riep hem in 1923 uit tot patroon van de jour­na­listen. In het begin van de zeven­tien­de eeuw was hij bis­schop van Genève waar theologen verhitte dis­cus­sies voer­den met de calvinisten. Zijn bereid­heid om gedul­dig met ie­der­een te dialo­geren maakte hem tot een bui­ten­ge­wone getuige van God. Hij was ervan overtuigd dat, om goed te spreken, het voldoende is om op de juiste wijze lief te hebben. De paus hoopt dat jour­na­listen en zij die in de com­mu­ni­ca­tie werken zich laten in­spi­re­ren door deze heilige van de teder­heid, door moe­dig de waar­heid te zeggen en agressieve en po­la­ri­se­rende taal te vermij­den.

Luis­te­ren

De paus staat ook kort stil bij het synodale proces. In de Kerk is een grote behoefte aan een luis­te­rende hou­ding. Wanneer we onbevooroor­deeld luis­te­ren, “geven we ruimte aan het spreken in Gods stijl die gevoed wordt door nabij­heid, barm­har­tig­heid en teder­heid”, aldus paus Fran­cis­cus. Hij droomt van een ker­ke­lijke com­mu­ni­ca­tie die onder lei­ding van de heilige Geest nieuwe wegen vindt voor een vrien­de­lijke en profe­tische ver­kon­di­ging die de relatie met God en de naaste centraal stelt en nooit waar­heid en liefde scheidt.

De paus citeert uit het boek Spreuken: “Een zachte tong kan been­de­ren breken” (Spreuken 25, 15). De paus wijst er in deze bood­schap bezorgd op hoe mak­ke­lijk wij momen­teel oorlogs­zuch­tige taal bezigen waarin we oproepen tot ver­nie­ti­ging van lan­den en volkeren. Duide­lijk verwerpt hij elke vorm van oorlogs­re­to­riek en hij wijst op de nood­zaak van beke­ring van ons hart.

De bood­schap van paus Fran­cis­cus voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag is onder­deel van de sociale leer van de Kerk.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose