Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspiratievolle Mariamaand

Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2023
Inspiratievolle Mariamaand

In de lente­maand mei is er volop bewe­ging op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Je kunt je aanmel­den voor diverse in­spi­re­rende ac­ti­vi­teiten rondom het seizoens­pro­gramma Natuur & Geloof, waar­on­der een lezing van tv-boswachter Arjan Postma. Het is daarbij de maand van Hemel­vaart en Pink­ste­ren én niet in de laatste plaats is het de Maria­maand.

In deze periode van het jaar lijkt de natuur weer te ont­waken. Alles komt tot leven. Een mooie tijd om te reflec­te­ren op onze eigen relatie met de natuur en op wat ons zelf in bewe­ging brengt.

In­spi­ra­tie­pro­gramma Natuur & Geloof

In het park van het Hei­lig­dom is tot 25 sep­tem­ber de buiten­ten­toon­stel­ling ‘In het begin: ode aan de natuur’ te bezich­tigen. Deze ten­toon­stel­ling wordt omlijst door een publieks­pro­gramma vol in­spi­re­rende ac­ti­vi­teiten. In de maand mei kun je onder andere komen luis­te­ren naar een buiten­con­cert van harpiste Beate Loonstra en naar een lezing van Arjan Postma.

Buiten­con­cert

Harpiste Beate Loonstra

Harpiste Beate Loonstra | zon­dag 21 mei

Er staat een beperkt aantal stoelen bij de buiten­ka­pel opge­steld en je bent daar­naast welkom om met je picknickkleed plaats te nemen in het gras en te genieten van de muziek. Beate wordt ge­waar­deerd om haar ver­tel­kracht en eigen muzikale iden­ti­teit.

Hoe één gekke mier de wereld kan ver­an­de­ren

Arjan Postma

Lezing Arjan Postma | zater­dag 27 mei

TV-boswachter Arjan Postma heeft de gave om de wereld om ons heen nét op een andere manier te bekijken. Hij ziet bij­zon­dere pa­ral­lel­len tussen mens en dier en met zijn aan­ste­ke­lijke manier van ver­tellen, levert dit unieke verhalen op.

Inschrijven voor de genoemde ac­ti­vi­teiten kan via de web­si­te van het hei­lig­dom. Daar is ook meer te vin­den over het pro­gram­ma Natuur & Geloof en de ten­toon­stel­ling.

Gees­te­lijk Pro­gram­ma

Met Hemel­vaart, Pink­ste­ren en het Onze Lieve Vrouw ter Nood feest, kun je deze mei­maand wel een maand van begeeste­ring noemen. Op het Hei­lig­dom wordt hier, buiten de gebruike­lijke vie­rin­gen om, op ver­schil­lende manieren aan­dacht aan besteed. Een aantal ac­ti­vi­teiten lichten we uit.

Gebeds- en Be­zin­nings­dag

Bedevaartkapel

Thema Hemel­vaarts­dag | don­der­dag 11 mei

Van angst en ongeloof naar blijd­schap en ver­trouwen. Hoe hebben de Apos­te­len dat bij Hemel­vaart ervaren en wat betekent dit voor ons? De dag wordt geleid door pater Gerard Wijers.

Heilige Geest Weekend

Be­zin­nings­week­end | vrij­dag 12 - zon­dag 14 mei

Ver­schil­lende inter­na­tio­nale sprekers ver­tellen over de Heilige Geest en de liefde van God de Vader. Hoe kunnen wij vervuld raken en geneest God ook nu nog? Het weekend vol be­zin­ning, inlei­ding en gebed wordt geleid door frater Michal Tabak en rector Jeroen de Wit.

Pinkster­week­end

Meimaand Maria­maand | zater­dag 27 - maan­dag 29 mei

Op de laatste zater­dag van de maand vieren we het Feest van Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood. Dit jaar valt dit samen met Pink­ste­ren, wat de dag extra fees­te­lijk maakt. Aan­slui­tend op de Heilige Mis in de Bede­vaart­ka­pel, met hoofd­cele­brant mon­seig­neur Hendriks, is er een Maria­pro­ces­sie door het park. Tweede Pinkster­dag wordt de tra­di­tio­nele ‘Afslui­ting van de Meimaand’ gevierd, met als hoofd­cele­brant mon­seig­neur Punt.

Aan­ge­paste gebedstij­den

Per 1 mei 2023 zijn de dage­lijkse gebedstij­den van het Hei­lig­dom ge­wij­zigd.

Rozen­krans­ge­bed

Zondag 8.30 uur Genade­ka­pel
Maan­dag t/m zater­dag 10.30 uur Genade­ka­pel
Eerste Zater­dag­bede­vaart 11.25 uur Bede­vaart­ka­pel

Heilige Mis

Zondag 9.00 uur Genade­ka­pel
10.30 uur Bede­vaart­ka­pel
16.00 uur Genade­ka­pel of Bede­vaart­ka­pel
Maan­dag t/m zater­dag 11.00 uur Genade­ka­pel
Eerste Zater­dag­bede­vaart 12.00 uur Bede­vaart­ka­pel

Aanbid­ding

Zondag 15.00 - 15.45 uur Genade­ka­pel
Maan­dag t/m don­der­dag 11.45 - 12.45 uur Genade­ka­pel
Vrij­dag 11.45 - 18.00 uur Genade­ka­pel
Zater­dag 11.45 - 12.45 uur Genade­ka­pel

Aanbid­ding/Lof

Eerste Zater­dag­bede­vaart 14.15 - 15.30 uur Bede­vaart­ka­pel

Kruis­weg­ge­bed

Vrij­dag 15.00 uur Genade­ka­pel

Vespers

Vrij­dag 17.30 uur Genade­ka­pel

Biecht

Zondag 15.00 - 15.45 uur Bede­vaart­ka­pel
Maan­dag t/m zater­dag 11.45 - 12.45 uur Bede­vaart­ka­pel
Eerste Zater­dag­bede­vaart 10.30 - 15.30 uur Bede­vaart­ka­pel

Meer in­for­ma­tie

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose