Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Kerkendag

Tweede Pinksterdag 29 mei

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2023
Op de website van Open Kerkendag staat een interactief Google Maps kaartje met deelnemende kerken
Op de website van Open Kerkendag staat een interactief Google Maps kaartje met deelnemende kerken

Op tweede pinkster­dag, 29 mei 2023, vindt de lan­de­lijke Open Kerken­dag plaats. Dit Zeeuws / Brabantse ini­tia­tief spreidt de vleugels uit en gaat voor het eerst lan­de­lijk. Tijdens deze dag hoopt Stich­ting Open Kerken zoveel moge­lijk van de kerk­ge­bouwen die Neder­land rijk is onder de aan­dacht te brengen bij een breed publiek. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen steunen het ini­tia­tief en hebben de moge­lijk­heid om mee te doen bij de pa­ro­chies onder de aan­dacht gebracht.

Stich­ting Open Kerken schrijft: ‘De lan­de­lijke Open Kerken­dag is in het leven ge­roe­pen om het grote culturele,- his­to­rische en maat­schap­pe­lijke belang van kerk­ge­bouwen onder de aan­dacht te brengen. Het Neder­landse land­schap wordt ge­ken­merkt door torenspitsen en kerken. Deze gebouwen behoren tot ons be­lang­rijk­ste cultuurbezit. De toe­komst van dit reli­gi­eus erf­goed staat echter onder druk door het afnemend kerk­be­zoek, maar ook recente ont­wik­ke­lingen met betrek­king tot de energie­cri­sis maken dat steeds meer kerk­ge­bouwen de deuren sluiten.’

‘De lan­de­lijke Open Kerken­dag wil zoveel moge­lijk mensen op een open en onge­dwon­gen manier kennis laten maken met kerk­ge­bouwen, ongeacht deno­mi­na­tie of (her)bestem­ming. Door deze te leren kennen ont­staat waar­de­ring. Waar­de­ring is de grond­slag onder een ge­za­men­lijke inzet en be­trok­ken­heid bij de toe­komst van gebouwen met een rijke ge­schie­de­nis,’ aldus de Stich­ting.

Thema: Kerkinterieurs

Tijdens de Open Kerken­dag 2023 ligt de nadruk op kerkinterieurs van­wege de rijkdom waar het gaat om kunst en cultuur. Doel is om de bezoekers kennis te laten maken met deze schatten in een omge­ving van rust en een gevoel van eeuwen. Om deze reden onder­steunt ook de Rijks­dienst voor het Cultureel Erfgoed dit ini­tia­tief.

Deel­ne­mende kerken wor­den aan­gera­den om ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren rondom het thema kerkinterieurs tij­dens de Open Kerken­dag. Kerken zijn overigens niet verplicht om ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren. Het openstellen van een kerk­ge­bouw voor publiek is al voldoende om deel te nemen aan de Open Kerken­dag.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose