Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bijna 214.000 voor slachtoffers aardbeving

Opbrengst van katholieke actie

gepubliceerd: donderdag, 13 april 2023

Begin februari schokte de zware aard­be­ving in Turkije en Syrië de wereld. Razendsnel kwam de hulp voor de tal­loze slacht­of­fers op gang. Ook de Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap schoot te hulp. Pa­ro­chies, con­gre­ga­ties en gelo­vi­gen brachten samen € 213.780 bij elkaar.

Daar zijn inmiddels ver­schil­lende ini­tia­tie­ven mee gesteund die zorgen voor eerste nood­hulp: voedsel, dekens, onderdak en eerste hulp. Vas­ten­ac­tie en Missie­bu­reau Roermond coördineer­den de ge­za­men­lijke collecte in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Op 6 februari zorg­den een zware aard­be­ving, gevolgd door tal­loze naschokken, voor een on­voor­stel­bare ramp in het grens­ge­bied tussen Turkije en Syrië. Meer dan 50.000 mensen overle­den; tien­dui­zen­den raakten gewond. Volgens de Wereld Ge­zond­heids­orga­ni­sa­tie wer­den zo’n 23 miljoen mensen getroffen door de aard­be­ving.

De Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap toonde zich on­mid­del­lijk solidair: in de kerken werd gebe­den voor de slacht­of­fers en in alle bis­dom­men wer­den collectes geor­ga­ni­seerd om lokale charitasini­tia­tie­ven te kunnen steunen die zorgen voor eerste nood­hulp. St. Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie en het Missie­bu­reau Roermond werkten hierin nauw samen en kon­den zo alle Neder­landse pa­ro­chies bereiken. In totaal beant­woord­den 269 pa­ro­chies en 9 con­gre­ga­ties de oproep om de mensen in Syrië en Turkije te hulp te schieten. Ook een groot aantal par­ti­cu­liere donateurs maakte geld over. De Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap haalde in totaal € 213.780 op.

Voedsel, dekens en eerste hulp kits

Met de op­ge­haalde gel­den is onder andere het werk van Pro Terra Sancta gesteund, die dat in samen­wer­king met de Fran­cis­caanse broe­der­schap uit­voert. In West-Aleppo wor­den families op­ge­van­gen die hun huis kwijtraakten - het gaat tot nu toe om ongeveer 2500 mensen. Verder wor­den dekens en eerste hulp kits uitge­deeld in drie speciaal ingerichte centra in het oosten van Aleppo. Daar zijn tot nu toe 1500 families mee bereikt. Er is ook een soepkeuken ingericht, waar zeven koks en 20 vrij­wil­li­gers drie keer per dag een warme maal­tijd uitreiken. Tot nu toe zijn daar­mee 3.000 mensen geholpen. In Latakia is een keuken geopend waar drie koks en 15 vrij­wil­li­gers maal­tij­den ver­zorgen voor ouderen.

Naast Pro Terra Sancta is onder andere de katho­lie­ke pa­ro­chie in Antakya (Antiochië) gesteund. Zij vangen 340 families op in pa­ro­chie­cen­tra. Daar­naast hebben ze zich ontfermd over ge­zin­nen die geen inkomen meer hebben, bij­voor­beeld door het weg­val­len van de kostwinner of omdat het onmoge­lijk is gewor­den om het oude werk weer op te pakken. Ook het opvanghuis Beit el Nour in Beiroet ont­ving een bijdrage uit Neder­land. Zij vangen sinds het uit­bre­ken van de oorlog veel Syrische vluch­te­lingen op en zien na de aard­be­ving een enorme toename vluch­te­lingen.

Daar­naast zijn nog enkele kleinere ini­tia­tie­ven uit het net­werk van Vas­ten­ac­tie en het Missie­bu­reau Roermond gesteund. Kijk ook op Vas­ten­ac­tie.nl en op Missie­bu­reau Roermond.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose