Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Gebeds- en ondersteuningsactie

Wereldjongerendagen van 1 t/m 6 augustus

gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023
Gebedskaartje
Gebedskaartje

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn voor jon­ge­ren een grote kans om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen. Onder­steu­ning vanuit de pa­ro­chies en kerken in het gehele land is daarbij van onschat­ba­re waarde.’

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie heeft twee ini­tia­tie­ven opgezet om dit te bevor­de­ren en mede moge­lijk te maken.

Gebeds­kaar­tje

De organi­sa­tie heeft een speciaal Wereld­jon­ge­ren­da­gen-gebeds­kaar­tje ont­wik­keld, met een gebed dat is afgeleid van het offi­cië­le, inter­na­tio­nale WJD-gebed. Het kaartje wordt vanaf begin april in een oplage van 45.000 exemplaren verspreid in de paro­chie­kerken, zodat van noord tot zuid en van oost tot west pa­ro­chi­anen met hun gebed de jon­ge­ren kunnen onder­steunen, in aanloop naar de WJD. Het gebed is ook voor jon­ge­ren die nog nadenken of ze zullen mee­gaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moei­lijk is om er tijd en/of mid­de­len voor vrij te maken.

De lan­de­lijke gebeds­kaar­tjes wor­den verspreid via de bis­dom­men maar kunnen ook bij de WJD-organi­sa­tie wor­den besteld, door een email te sturen naar jochem@jongkatho­liek.nl met naam, adres en het gewenste aantal kaartjes.

Am­bas­sa­deurs

Speciaal voor pa­ro­chi­anen en voor fami­lie­le­den van WJD-gan­gers heeft de WJD-organi­sa­tie een ‘onder­steu­nings-pakketje’ ont­wik­keld, bestaande uit een flyer en een mede­de­ling-tekst voor na de mis. De beide ele­menten wor­den in combinatie toegepast.

De mede­de­ling kan na de mis wor­den voor­ge­le­zen. Daarin wordt verwezen naar de flyer, die door de pa­ro­chie geprint kan wor­den en goed zicht­baar in de kerk geplaatst kan wor­den. In de flyer wor­den diverse manieren aan­gereikt om als pa­ro­chi­aan de WJD, en de jon­ge­ren die daarheen willen gaan, te onder­steunen: door het bekendmaken van de reis aan vrien­den of familie, finan­ciële onder­steu­ning en gebed.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon

Van 1 t/m 6 au­gus­tus vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal. De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn het grootste Katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren vanuit de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katho­lie­ke geloof met elkaar te vieren. Ook vanuit Neder­land zullen veel jon­ge­ren gaan en voor hen is nu een lan­de­lijke gebeds- en onder­steu­ningsactie in gang gezet.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose