Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Buitententoonstelling O.L. Vrouw ter Nood Heiloo

Vanaf zaterdag 25 maart

gepubliceerd: donderdag, 23 maart 2023
Buitententoonstelling O.L. Vrouw ter Nood Heiloo

Zater­dag 25 maart 2023 is een bij­zon­dere dag want dan opent de buiten­ten­toon­stel­ling ‘In het begin: ode aan de natuur’. Wie tussen 25 maart en 25 sep­tem­ber 2023 het be­zin­nings­park bij het Hei­lig­dom bezoekt, wandelt langs een unieke buiten­ten­toon­stel­ling.

Buitententoonstelling - Ode aan de NatuurTussen de kapellen en het groen staan kunst­werken opge­steld, geïnspireerd op de zeven dagen uit het schep­pings­ver­haal (Genesis 1). De zeven kunst­werken wor­den speciaal voor deze ten­toon­stel­ling gemaakt en zijn nog niet eer­der ver­toond.

Via een QR-code en bij het Oesdom is een bro­chu­re verkrijg­baar met een medi­ta­tieve wan­de­ling langs de kunst­werken. Teksten en kleine oefe­ningen geven ver­die­ping aan de ten­toon­stel­ling en zetten aan tot be­zin­ning en ver­won­dering over de schep­ping én de natuur.

In het begin

Het schep­pings­ver­haal blijft intri­geren, ook al is het duizen­den jaren oud. Het verhaal roept vragen op over onze oorsprong en onze verbin­ding met al wat groeit en bloeit. De kunste­naars die bijdragen aan deze ten­toon­stel­ling verbin­den op verrassende, intri­gerende wijze het oude schep­pings­ver­haal aan onze hui­dige relatie met de natuur.

Selectie kunste­naars

Er is een selectie gemaakt van zeven uit 87 inzen­dingen(!)

 • Timon Hagen - schep­pings­dag 1
 • Martijn Duif­hui­zen - schep­pings­dag 2
 • Ellen Rijs­dorp en Mariska Mallee - schep­pings­dag 3
 • Charlotte Brand - schep­pings­dag 4
 • Esther Hoogen­dijk - schep­pings­dag 5
 • Meg Mercx - schep­pings­dag 6
 • Rick Abelen - schep­pings­dag 7

Lezingen, concerten en work­shops

De buiten­ten­toon­stel­ling wordt omlijst door een publieks­pro­gramma vol aan­trek­ke­lijke ac­ti­vi­teiten. Zoals inte­res­sante lezingen, buiten­con­certen met klassieke en lichte muziek, begeleide wan­de­lin­gen, schrijf- en groenwork­shops en een work­shop natuur­foto­gra­fie.

15 april Foto’s maken met zeg­gings­kracht
Work­shop natuur­foto­gra­fie (voor­jaarseditie)
18 april Krui­den, wilde planten en symboliek
Lezing door Tini Brugge
13 mei Van nature verbon­den
Work­shop be­zin­nend schrijven
21 mei Harpiste Beate Loonstra
Buiten­con­cert
27 mei Hoe één gekke mier de wereld veran­dert
Lezing door TV-boswachter Arjan Postma
10 juni Wandellust
In­ter­ac­tie­ve lezing met Twan Huys over zijn boek
17 juni Heilige krui­den en (zomer)bloemen
Work­shop groen met bete­ke­nis
18 juni Donna Musical
Buiten­con­cert
23 - 25 juni Kunstparade Heiloo
100 kunste­naars exposeren op ver­schil­lende locaties
16 juli Tim Knol solo
Buiten­con­cert
18 juli Twee­ge­sprek
Anne­miek Schrijver in gesprek met de rector over geloof en in­spi­ra­tie
20 au­gus­tus Jildou
Buiten­con­cert
25 au­gus­tus Joris Brussel
Lezing
2 sep­tem­ber Pennen­vruchten
Work­shop be­zin­nend schrijven
11 sep­tem­ber Na­tuur­lijke lessen voor jouw dage­lijks leven
In­ter­ac­tie­ve lezing Mirjam van der Vegt
27 sep­tem­ber Cursus be­zin­nend schrijven
7 keer: om de 14 dagen
30 sep­tem­ber Vruchten en (herfst)bloemen
Work­shop groen met bete­ke­nis
14 ok­to­ber Foto’s maken met zeg­gings­kracht
Work­shop natuur­foto­gra­fie (najaarseditie)
12 de­cem­ber Kleine krans of deurtak voor Advent en Kerst
Work­shop groen met bete­ke­nis

Mede moge­lijk gemaakt

De ten­toon­stel­ling is een productie van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood en is mede tot stand geko­men met dank aan:

 • Con­gre­ga­tie Julianazusters
 • Vermeulen Brauckman Stich­ting
 • Paul de Gruyter Stich­ting
 • Prins Bernhard Cultuur­fonds

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose