Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedsdag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Zaterdag 29 april - 10.00 uur - Heiligdom Heiloo

gepubliceerd: zondag, 16 april 2023

De jaar­lijks te­rug­ke­rende gebeds­dag van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord zal dit jaar plaats­vin­den op zater­dag 29 april. Deze zater­dag is de dag vóór roe­pingen­zon­dag - 30 april, waarop de Kerk alle gelo­vi­gen in het bij­zon­der uitno­digt om te bid­den om roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. Naast het gebed om roe­pingen biedt de dag tevens de gelegen­heid om samen de Heilige Mis te vieren en de se­mi­na­risten en elkaar te ont­moe­ten. Eenie­der is van harte uit­ge­no­digd.

Pro­gram­ma

De dag start in de grote Bede­vaart­ka­pel alwaar mgr. Hendriks hoofd­cele­brant zal zijn in de Eucha­ris­tie­vie­ring. Na afloop van de vie­ring gaat het pro­gram­ma ver­der in het nabij­ge­le­gen Juliana­kloos­ter met een lunch aan­ge­bo­den door het semi­na­rie. ’s Middags zal mevrouw Gabriella Buirma-Rieu een inlei­ding geven over haar werk als docente aan de pries­ter­oplei­ding. Enkele stu­den­ten zullen een ge­tui­ge­nis geven, begeleid door een mooi muzikaal intermezzo.

Hei­lig­dom (Kapellaan 144 Heiloo)

tijd ac­ti­vi­teit
10.15 uur Ontvangst in Oesdom met gratis kopje koffie of thee
10.00 uur Biecht­gele­gen­heid in de grote Bede­vaart­ka­pel tot 11.00 uur
10.30 uur Rozen­krans­ge­bed in de Bede­vaart­ka­pel
11.00 uur Pontificale H. Mis in de Bede­vaart­ka­pel, hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks
Aan­slui­tend Maria­pro­ces­sie

Juliana­kloos­ter (Hoogeweg 65 Heiloo)

tijd ac­ti­vi­teit
12.15 uur Lunch, aan­ge­bo­den door het semi­na­rie
13.15 uur Woord van welkom door rector Jeroen de Wit
13.20 uur Lezing door mevrouw Gabriella Buirma-Rieu, docente van de pries­ter­oplei­ding
13.50 uur Ge­tui­ge­nissen van se­mi­na­risten met muzikaal intermezzo
14.30 uur Pauze
15.00 uur Aanbid­ding - Vespers
15.45 uur Zending en zegen

Vervoer naar Heiloo

Voor wie met de auto komt is er een groot par­keer­ter­rein nabij Kapellaan 144. Tevens is het moge­lijk om met het open­baar ver­voer te reizen. Om deze reden zal om 10.10 uur een gratis bus ver­trek­ken vanaf trein­sta­tion Castricum. Aan het einde van de gebeds­dag om 16.00 uur kan men met de bus weer terug­ge­bracht wor­den naar station Castricum.

Opgave vóór vrij­dag 21 april

Men kan zich tele­fo­nisch aanmel­den per tele­foon of e-mail:

In ver­band met alle prak­tische voor­be­rei­dingen ont­vangt het semi­na­rie alle aanmel­dingen graag vóór vrij­dag 21 april. Vermeld bij uw aanmel­ding tevens of u gebruik wilt maken van het gratis busver­voer en of u gebruik zou willen maken van een glutenvrij of vegeta­risch dieet.

Maan­de­lijkse gebeds­da­gen

Naast de speciale gebeds­dag op zater­dag 29 april van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord is er elke eerste zater­dag van de maand een bede­vaart, een maan­de­lijkse gebeds­dag voor roe­pingen tot het pries­ter­schap, diaconaat en het reli­gi­euze leven in het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Op zater­dag 6 mei, in de mei­maand-Maria­maand, bent u ook weer zeer welkom op het Hei­lig­dom te Heiloo.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose