Bisdom Haarlem-Amsterdam


Eerste landelijke misdienaarsdag

Zaterdag 13 mei - Kevelaer

gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023

In de bede­vaart­plaats Kevelaer wordt op zater­dag 13 mei een lan­de­lijke Mis­die­naars­dag gehou­den. Hier­voor zijn alle mis­die­naars en acolieten uit alle Neder­landse bis­dom­men uit­ge­no­digd.

Het is voor het eerst dat er zo’n lan­de­lijke Mis­die­naars­dag wordt geor­ga­ni­seerd. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst aan het altaar voor alle mis­die­naars en acolieten. Ook is het een moge­lijk­heid voor mis­die­naars uit alle delen van het land om elkaar te ont­moe­ten. Daarom komen we samen in de Duitse bede­vaart­plaats Kevelaer (net over de Duitse grens tussen Nijmegen en Venlo). Maria wordt hier al eeuwen­lang vereerd als ‘Troos­te­res der bedroef­den’.

Pro­ces­sie en speur­tocht

De dag begint met een pro­ces­sie van alle deel­ne­mers in hun li­tur­gische kle­ding door het centrum van Kevelaer naar de bede­vaart­basi­liek, waar ver­vol­gens een eucha­ris­tie­vie­ring plaats­vindt. De Utrechtse hulp­bis­schop mgr. Herman Woorts is hoofd­cele­brant. Daarna is er een ge­za­men­lijke lunch. ‘s Middags staat er een ‘Stadtspiel’ op het pro­gram­ma. Dit is een speur­tocht door Kevelaer rond de bood­schap van het bede­vaarts­oord. Na de prijsuit­rei­king is er een ge­za­men­lijke afslui­ting rond de Genade­ka­pel.

foto: Eric van Teijlingen
Eerste landelijke misdienaarsdag
De Genade­ka­pel in Kevelaer

Aanmel­den

Alle pa­ro­chies in ons bisdom hebben in­for­ma­tie ont­van­gen over deze eerste lan­de­lijke Mis­die­naars­dag, het pro­gram­ma en wat de onkosten zijn. In deze bro­chu­re staat ook be­schre­ven hoe een pa­ro­chie hun mis­die­naars kunnen aanmel­den voor deelname aan deze dag.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose