Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorleesbrief eerste weekend Veertigdagentijd

gepubliceerd: zaterdag, 12 maart 2011

Voorlees­brief voor het eerste weekend van de Veer­tig­da­gen­tijd (12 en 13 maart 2011) bij de Vasten­brief “Kerk van God en Kerk van mensen”

Lezingen: Genesis 2, 7-9; 3,1-7; Romeinen 5, 12-19; Matteüs 4, 1-11

Broe­ders en zusters in Christus,

Hoe vaak horen we niet zeggen: “Ik heb het zo druk. Nee, op die dag heb ik geen tijd”. Wanneer we naar ons zelf kijken bemerken we dat ook wij dikwijls zeggen dat we zo’n volle agenda hebben. Er komt in onze tijd veel op ons af, met name door kranten, tele­vi­sie en reclame. We willen veel doen. Zijn we ons er echter wel voldoende van bewust dat we keuzes moeten maken en priori­teiten dienen te stellen? Waar komt het in het leven wer­ke­lijk op aan?

Veertigdagentijd

Aswoens­dag

Op woens­dag 9 maart, op Aswoens­dag, is de veer­tig­da­gen­tijd be­gon­nen. In deze periode van het ker­ke­lijke jaar wor­den we opge­roe­pen tot be­zin­ning. De twee centrale vragen die de li­tur­gie in deze weken aan ons stelt zijn de volgende: Welke plaats neemt God in uw leven in? Geven we Hem priori­teit? We wor­den uit­ge­no­digd door stilte, per­soon­lijk gebed en de deelname aan de eucha­ris­tie en de andere vie­rin­gen onze band met God te ver­die­pen. De vraag naar God dient in onze moderne samen­le­ving meer gesteld te wor­den. Wij chris­te­nen zijn ervan overtuigd dat we door Jezus Christus God kunnen leren kennen. De band met God kan een bron van vreugde zijn in ieders per­soon­lijke leven. En de gericht­heid op God kan dienen als een kompas voor onze samen­le­ving. De tweede centrale vraag van de veer­tig­da­gen­tijd luidt: Welke plaats hebben mijn fami­lie­le­den en vrien­den in mijn leven? Heb ik een oprechte liefde voor mijn naasten? Ga ik respect­vol om met de vele onbekende mensen die ik tegenkom? Hoe solidair ben ik met de zwakkeren in onze samen­le­ving? De Vas­ten­ac­tie sluit aan op deze tweede rij van vragen.

Rijke li­tur­gie

De li­tur­gie van de veer­tig­da­gen­tijd is rijk. In Bijbel­le­zingen komen centrale passages uit het Oude Testa­ment, de brieven van Paulus en de evan­ge­lies aan de orde. In Genesis lezen we vandaag over de con­fron­ta­tie van het eerste mensenpaar met de ver­lei­der. Het kwaad zit diep gewor­teld in ons hart en in de wer­ke­lijk­heid. In het evan­ge­lie horen we dat Jezus zich gedurende veer­tig dagen heeft voor­be­reid op Zijn open­ba­re leven en Zijn zen­ding. In de woes­tijn trad de ver­lei­der op Hem toe. Op beko­ringen van mate­rië­le aard ant­woordt Jezus met vastbera­den­heid: “Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God” (Mat. 4.4). Door ons als chris­te­nen meer met Hem te verbin­den zijn wij beter in staat om weerstand te bie­den aan de vele verlei­dingen in onze tijd.

Vasten­brief

De li­tur­gie van de veer­tig­da­gen­tijd is rijk. Naast deze voorlees­brief hebben de Neder­landse bis­schop­pen een lan­gere vasten­brief ge­schre­ven. De titel daar­van luidt: Kerk van God en Kerk van mensen. Een vasten­brief ter bemoe­diging. U bent uit­ge­no­digd deze brief te lezen en indien moge­lijk in kleine groepjes te bespreken. In deze brief wordt de dyna­miek van de li­tur­gie gevolgd. De bis­schop­pen geven via deze brief de lezers impulsen om de veer­tig­da­gen­tijd en de paas­tijd intenser te beleven. In de brief volgen wij Jezus op Zijn weg door lij­den, kruis en dood heen naar de diepe vreugde van de ver­rij­ze­nis. Aanvanke­lijk dachten de leer­lin­gen dat met de dood van Jezus alles uit was... Nog steeds zien veel mensen de dood als het einde. Op Paas­mor­gen echter hebben de vrouwen en de andere leer­lin­gen van Jezus ervaren dat het graf leeg was, dat Christus is verrezen. In de vijf­tig dagen tussen Pasen en Pink­ste­ren groeide het geloof van de eerste leer­lin­gen. Gesterkt door de Heilige Geest trokken de apos­te­len er op Pink­ste­ren op uit om overal de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen. In de verrezen Christus en de zen­ding van de Heilige Geest heeft onze Kerk haar oorsprong.

Veer­tig­da­gen­tijd, Pasen en Pink­ste­ren

Bewust wordt in deze brief niet alleen ge­spro­ken over de veer­tig­da­gen­tijd, maar ook over de paas­tijd en het Pinkster­feest. Het geloof van de eerste leer­lin­gen groeide in de vijf­tig dagen tussen Pasen en Pink­ste­ren. Ook onze band met Christus en Zijn Kerk kan door be­zin­ning en deelname aan de li­tur­gie gedurende deze vijf­tig dagen groeien. Ook wij kunnen op deze wijze bemoe­digd wor­den. Laten we de kansen die de li­tur­gie ons biedt benutten. Onze samen­le­ving heeft behoefte aan het licht van het evan­ge­lie. Chris­te­nen dienen “mensen met karakter” te zijn, die de waar­den van het evan­ge­lie zicht­baar maken en die bouwen aan een mens­waar­dige samen­le­ving.

Vasten is ook verrij­king

Een nieuwe periode ligt voor ons. Wij zijn ervan overtuigd, dat de veer­tig­da­gen­tijd of vas­ten­tijd een mooie en verrijkende tijd kan wor­den! Ja, het woord “vasten” roept “afzien van” op en dat vin­den veel mensen niet pret­tig. Maar vasten wil ons helpen de juiste priori­teiten te stellen. Door ons te matigen in allerlei verstrooiende ac­ti­vi­teiten en het gebruik van eten en drinken leren we de waarde van sober­heid. Er komt zo ook tijd vrij voor onderling gesprek met onze naasten, met elkaar. God wil vooral ook in deze veer­tig­da­gen­tijd ons gees­te­lijk voedsel geven en zo ons leven verrijken. Wij wensen u van harte toe dat u zult ervaren, dat in Christus Leven met een hoofd­let­ter is te vin­den. Graag wensen wij u een gezegende veer­tig­da­gen­tijd toe.

Utrecht, 8 februari 2011

De bis­schop­pen van Neder­land

 

Zie ook:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose