Bisdom Haarlem-Amsterdam


Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven

Website Vier.nu biedt materiaal, informatie en inspiratie

gepubliceerd: donderdag, 23 februari 2023

Vier.nu Pasen!Wat heeft Aswoens­dag te maken met Pasen? Wat is de Veer­tig­da­gen­tijd eigen­lijk en wanneer en wat vieren we met Palm­pasen? De web­si­te Vier.nu geeft ant­woord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd is op Vier.nu allerlei ach­ter­grondin­for­ma­tie over Pasen be­schik­baar gemaakt. Be­lang­rijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen pa­ro­chie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerst­mis. Net als met Kerst­mis is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel moge­lijk naar de vie­rin­gen in de eigen pa­ro­chie te gaan. Een be­lang­rijke link op Vier.nu gaat dan ook naar de web­pa­gina Zoek­paro­chie.nl. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de web­si­telink van de eigen pa­ro­chie. Op de pa­ro­chie­si­te is ver­vol­gens onder meer in het vie­rin­genrooster te zien waar en wanneer er in de Veer­tig­da­gen­tijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerk­gan­gers die niet regel­ma­tig naar de kerk komen, kan dit heel behulp­zaam zijn.

Veer­tig­da­gen­tijd

Met de oproep Vier Pasen onder­streept de Rooms-Katho­lie­ke Kerk het belang om samen dit hoog­feest van de Ver­rij­ze­nis van Christus te vieren en ook de periode van voor­be­rei­ding bewust te beleven. De Veer­tig­da­gen­tijd, die begint op Aswoens­dag, is van oudsher een tijd van bid­den, vasten en boete doen.

Vier.nu

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kern­be­grippen van de Veer­tig­da­gen­tijd en Pasen, in­for­ma­tie over de ver­schil­lende vie­rin­gen en tradities, een kleurplaat voor kin­de­ren en meer. De site wordt regel­ma­tig aan­ge­vuld met nieuw ma­te­ri­aal en ook andere hoog­feesten krijgen in de loop van het jaar een plek.

Vier.nu Pasen!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose