Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Veertigdagentijd

In het licht van synodaal proces

gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2023
foto: Eric Sanman
Pausboodschap Veertigdagentijd

Op 22 februari begint met Aswoens­dag de Veer­tig­da­gen­tijd. Paus Fran­cis­cus geeft twee tips om deze goed te beleven. In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd 2023 legt de paus een relatie tussen het doel van de Veer­tig­da­gen­tijd en dat van het synodaal proces. Het gaat bij beide om een per­soon­lijke en ker­ke­lijke beke­ring.

De paus maakt dit dui­de­lijk aan de hand van een medi­ta­tie over de Gedaante­ver­an­de­ring van de Heer op de berg Tabor. Dit is een passage in de evan­ge­lies van Matteüs, Marcus en Lucas. De Kerk leest dit evan­ge­lie jaar­lijks op de tweede zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd.

Hij schrijft dat de Veer­tig­da­gen­tijd uitno­digt om “in het gezel­schap van Jezus ‘een hoge berg’ te beklimmen en als Gods heilig volk een speciale erva­ring van ascese te beleven.” De vas­ten­tijd is bedoeld om “ons gebrek aan geloof én onze weerstand te over­win­nen om Jezus te volgen op de weg van het kruis.” Daartoe moeten we op reis gaan als op een berg­tocht die in­span­ningen, offers en con­cen­tratie vereist. Volgens de paus zijn dezelfde beno­digd­he­den be­lang­rijk voor de synodale reis.

Gedaante­ver­an­de­ring

De beklim­ming van de berg Tabor mondt uit in de Gedaante­ver­an­de­ring van de Heer. De god­de­lijke schoon­heid van dit visioen overtreft alles. De paus legt ook hier een link met het synodaal proces. Het proces is soms zwaar, maar op het einde wacht iets schit­te­rends.

Naast Jezus ver­sche­nen op de berg Tabor ook Mozes en Elia, ver­te­gen­woor­digers van de wet en de profeten. Het nieuwe van Jezus is tege­lijker­tijd de vervulling van het Oude Verbond. Ook dit gegeven verbindt paus Fran­cis­cus met de synodale weg: “Deze is gewor­teld in de traditie van de Kerk, maar staat open voor vernieu­wing,” zo bena­drukt hij. De Traditie is een bron van in­spi­ra­tie om nieuwe wegen zoeken, maar vermijdt tege­lijker­tijd de elkaar uit­slui­tende verlei­dingen van onbeweeglijk­heid en geïmproviseerde experi­menten.

Twee mid­de­len

Het gaat zowel bij de vasten als het synodaal proces om ver­an­de­ring op per­soon­lijk en ker­ke­lijk niveau. Deze ver­an­de­ring vindt haar model in de Gedaante­ver­an­de­ring van de Heer en wordt voltooid door het Paas­mys­te­rie. De paus noemt twee mid­de­len om met de Heer de berg te beklimmen en het doel te bereiken.

Het eerste is het lezen van de Schrift en naar de Heer luis­te­ren als Hij spreekt. De Heer spreekt door het Woord van God dat de Kerk aanbiedt in de dage­lijkse li­tur­gie. Paus Fran­cis­cus adviseert ook wie niet dage­lijks de mis kan bijwonen, toch de dage­lijkse lezingen te over­we­gen, eventueel met behulp van in­ter­net. “Daar­naast spreekt de Heer tot ons door onze broe­ders en zusters, vooral door hen die in nood verkeren,” aldus de paus. Weder­zijds luis­te­ren is essentieel voor de stijl van een synodale Kerk.

Ten tweede zegt paus Fran­cis­cus “niet te vluchten in een vorm van religio­si­teit die het zoekt in bui­ten­ge­wone gebeur­te­nissen en dra­ma­tische erva­ringen uit vrees voor de dage­lijkse reali­teit.” De vas­ten­tijd is geen doel op zich­zelf maar “een manier om ons voor te berei­den om het lij­den en het kruis van de Heer te beleven met geloof, hoop en liefde en zo bij de ver­rij­ze­nis te komen.” Dat geldt ook voor de synodale weg. “Wanneer God ons de genade van krach­tige momenten van ge­meen­schap geeft, moeten we niet denken dat we er al zijn. We moeten te­rug­ke­ren naar de vlakte en daar arbei­ders van synodali­teit zijn”, aldus de paus.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose