Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed en collecte voor SyriŽ en Turkije

gepubliceerd: vrijdag, 10 februari 2023

Met man en macht wordt gezocht naar overlevenden onder het puin

De Neder­landse Bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies in het weekend van 11 en 12 februari te bid­den en te collec­te­ren voor de vele slacht­of­fers van de recente aard­be­ving in Syrië en Turkije. Na deze allesverwoestende aard­be­ving in het be­tref­fen­de gebied, is elke bijdrage welkom. De opbrengst gaat via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie direct naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Syrië en Turkije om ter plekke zo ef­fec­tief moge­lijk te wor­den ingezet.

Mgr. Woorts, bis­schop­re­fe­rent voor de interreli­gi­euze dialoog, heeft namens de Contactraad voor de Interreli­gi­euze Dialoog medeleven betoond met de Islami­tische Stich­ting Neder­land. Hij wenst zo ook familie en beken­den in Neder­land van de vele slacht­of­fers in Turkije en Syrië kracht en sterkte en laat weten verbon­den te zijn in gebed. In veel pa­ro­chies wor­den vrij­dag 10 februari om 13.00 uur ook klokken geluid om dit tot uiting te brengen.

Lokale ini­tia­tie­ven

Epicentrum aardbeving
bron: U.S. Geological Survey

Aard­be­ving

Op maan­dag 6 februari 2023 om 11.24 uur wer­den het zui­den van Turkije en noor­den van Syrië getroffen door een aard­be­ving met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter.

Volgens de Wereldge­zond­heids­orga­ni­sa­tie (WHO) zijn 23 miljoen mensen in Syrië en Turkije getrof­fen door de aard­be­vingen en na­schokken. Duizen­den gebouwen zijn ingestort. Het aantal dode­lijke slacht­of­fers wordt vrij­dag geschat op meer dan 21 duizend.

De bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie streeft er naar onder meer via een recht­streekse lijn naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Turkije en Syrië zo direct moge­lijk hulp te verlenen, maar doet dit ook via kleine lokale ini­tia­tie­ven.

‘We verzamelen op dit moment in­for­ma­tie van kleine lokale partners die we kennen uit ons eigen Vas­ten­ac­tienet­werk en dat van bevriende (katho­lie­ke/chris­te­lijke) organi­sa­ties. De eerste signalen dat onze hulp van waarde kan zijn, bereiken ons al. Door de pa­ro­chies te vragen om een gift via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie te laten lopen, geven pa­ro­chies een sig­naal af dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale ini­tia­tie­ven het waard is om te steunen’, zegt Marc Bollerman, directeur van de Vas­ten­ac­tie.

Burger­oor­log Syrië

Waar in Turkije de infra­struc­tuur nog rede­lijk op orde is en hulp zo goed als moge­lijk geor­ga­ni­seerd kan wor­den, is dit in Syrië veel moei­lijker ten gevolge van de bur­ger­oor­log. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben inter­na­tio­nale hulp­orga­ni­sa­ties niet of nau­we­lijks toegang (met uit­zon­de­ring van het Rode Kruis). Bovendien maakt het inter­na­tio­nale sanctie­be­leid tegen het hui­dige regime het extra las­tig om mid­de­len en geld naar Syrië te brengen.

Bollerman: ‘In veel gebie­den is de kerk en haar net­werk van ini­tia­tie­ven, gesteund door chris­te­lijke NGO’s nog wel in beeld en bereik­baar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via onze zuster­orga­ni­sa­ties in Europa en via de contacten die we hebben met partners die Vas­ten­ac­tie in het verle­den steunde in Syrië, kunnen we onze hulp in dit net­werk van kerken op een goede manier aanbie­den, waarbij we actief contact zoeken met ini­tia­tie­ven die nood­hulp combineren met zorgen voor wat er op de iets lan­gere termijn nodig is.’

Voor­bede

Naast finan­ciële hulp komt de be­trok­ken­heid en soli­da­ri­teit tot uiting in gebed. Voor de pa­ro­chies is er een voor­bede be­schik­baar om komend weekend in de vie­rin­gen te kunnen bid­den voor het ramp­ge­bied:

Voor­bede

Heer, onze God,
wij bid­den in deze dagen
voor de vele slacht­of­fers
van het natuur­ge­weld
in Turkije en Syrië:

Neem de doden op in uw liefde,
troost alle nabe­staan­den,
en geef kracht
aan allen die hulpverlenen.

Laat ons bid­den...

Nood­hulp

Pa­ro­chies, maar ook in­di­vi­duele giftgevers kunnen hun bijdrage naar het volgende bank­num­mer overmaken:

  • NL21 INGB 0000 0058 50
    t.n.v. Vas­ten­ac­tie Den Haag
    o.v.v. Nood­hulp Aard­be­ving

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose