Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanmeldingen besturencursus 2023 geopend

Vanaf zaterdag 1 april - 9.45 uur - Heiloo

gepubliceerd: zaterdag, 4 februari 2023

Besturencursus 2023Ben je be­stuur­der van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, (I)PCI, of ben je jong en nog niet bestuur­lijk actief en zou je mis­schien wel het vak van pro­fes­sio­neel besturen onder de knie willen krijgen? Dan ben je van harte uit­ge­no­digd om aan de besturen­cur­sus 2023 deel te nemen. Bijna 200 (aspirant) be­stuurs­le­den zijn je al voor­ge­gaan!

Over enkele weken zal de besturen­cur­sus voor de zevende keer van start gaan met opnieuw in­spi­re­rende inlei­ders met bij­zon­dere ach­ter­gron­den. De besturen­cur­sus wordt iedere twee jaar geor­ga­ni­seerd en bestaat uit vier zater­da­gen verspreid door het jaar. Daar­naast is het moge­lijk om (d.m.v. een opdracht) aan het einde van de cursus een cer­ti­fi­caat te behalen die wordt ondertekend door de Vrije Uni­ver­si­teit.

De Stich­ting KSBW neemt de kosten voor deze cursus geheel voor zijn reke­ning. Het kost jou dus niets. Nodig ook een (aspirant) collega-be­stuur­der uit, samen deel­ne­men is leuker en maakt het ge­mak­ke­lijker om de opgedane of opge­friste kennis in praktijk te brengen. Net als eer­dere edities, is het ook moge­lijk om aan losse studie­da­gen deel te nemen.

Pro­gram­ma

De studie­da­gen beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.45 uur in de kapel van het Juliana­kloos­ter in Heiloo. De studie­da­gen duren van 10.30 tot 16.00 uur. Per dag komen minimaal twee inlei­ders aan bod vanuit een ver­schil­lend vak­ge­bied. Je krijgt een lunch aan­ge­bo­den en kan bij een drankje nog even napraten met “collega-be­stuur­ders”. Klikt u op de fol­der voor een uit­ge­brei­der over­zicht per cursus­dag.

Aanmel­dingen voor de cursus kunnen tot 20 maart gestuurd wor­den aan se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl onder vermel­ding van je naam en de naam van het pa­ro­chie(ver­band) waar je momen­teel be­stuur­der bent. Indien dit laatste niet van toepas­sing is, verzoeken wij een korte motivatie tot deelname toe te sturen. Aanmel­dingen voor losse studie­da­gen dienen steeds uiter­lijk twee weken voor de be­tref­fen­de zater­dag ont­van­gen te zijn. Folders zijn op te vragen bij de heer Jerry Keuss: jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl, maar de fol­der is ook via deze web­si­te te down­loa­den.

Details

data: zater­dag 1 april 2023 - eerste cursus­dag
zater­dag 24 juni 2023
zater­dag 23 sep­tem­ber 2023
zater­dag 25 no­vem­ber 2023
tijd: 09.45 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel
10.30 tot 16.00 uur - Studie­dag
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den: se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl (vóór 20 maart)
fol­ders: Jerry Keuss: jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
of download hier de pdf

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose