Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Week van gebed voor eenheid van christenen

Week van 15 t/m 22 januari

gepubliceerd: maandag, 2 januari 2023

De Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen 2023 moe­digt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bij­zon­dere aan­dacht is er voor de ver­deeld­heid die veroor­zaakt wordt door het onrecht van onge­lijk­heid en racisme. Dat maakten MissieNeder­land, de Raad van Kerken in Neder­land en Samen Kerk in Neder­land (SKIN) bekend. De jaar­lijkse gebeds­week vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023.

Het ma­te­ri­aal voor de Week van gebed voor een­heid 2023 werd voor­be­reid door kerken uit de Ameri­kaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aan­lei­ding van een Bijbel­tekst uit Jesaja 1 vers 17.

Samen­wer­king met inter­na­tio­nale en mi­gran­ten­kerken

Dit jaar is SKIN, de ver­te­gen­woor­diger van inter­na­tio­nale en mi­gran­ten­kerken, intensiever betrokken bij het ont­wik­ke­len van het Neder­lands­ta­lige ma­te­ri­aal. Afgelopen jaar promootte deze koepel­orga­ni­sa­tie de gebeds­week ook al actief. Hedwig Komproe, bestuurslid van SKIN: ‘De thema’s van 2023 zijn voor veel inter­na­tio­nale kerk­ge­meen­schappen in Neder­land actueel en levend. Het is be­lang­rijk dat we trauma’s en onrecht uit heden en verle­den her­denken en ef­fec­tief ver­werken, en nadenken hoe we als chris­te­nen kunnen bijdragen aan recht­vaar­dig­heid. Ge­za­men­lijk gebed kan daar behulp­zaam bij zijn.’

Over de Week van gebed voor een­heid

De gebeds­week voor een­heid kent een lange gebeds­tra­di­tie die ruim 175 jaar gele­den al begon. We­reld­wijd bid­den miljoenen chris­te­nen om een­heid. Tege­lijk tonen ze hun verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven. Naar schat­ting doen in Neder­land 200.000 mensen mee met het ini­tia­tief. In Neder­land werken net­werk MissieNeder­land, de Raad van Kerken in Neder­land en de inter­na­tio­nale kerken van SKIN nauw samen om bid­ders te onder­steunen bij het initiëren van lokale gebedsini­tia­tie­ven.

Meer in­for­ma­tie en meedoen
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose