Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederland herdenkt vervolgde Christenen

gepubliceerd: vrijdag, 4 februari 2011

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt, zal op 24 maart 2011 in de kerk van de H. Nicolaas in Am­ster­dam de Eucha­ris­tie celebreren bij gelegen­heid van de Avond van de Mar­te­la­ren, geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood.

Brede steun

Avond van de Martelaren - Kerk in NoodEen groeiend aantal personen en organi­sa­ties onder­steunt deze mani­fes­ta­tie. Het ini­tia­tief van Kerk in Nood is ontstaan om de Chris­te­nen die in 2010 zijn gedood van­wege hun geloof te her­denken. Op deze gebeds­avond zullen bekende en min­der bekende Neder­lan­ders de namen van meer dan 250 mar­te­la­ren noemen, kort iets ver­tellen over de manier waarop ze zijn omge­ko­men en voor ieder van hen een kaars aansteken. Op de web­si­te van Kerk in Nood is een korte film te zien die speciaal voor deze avond is gemaakt. Hier staat ook meer ach­ter­grondin­for­ma­tie over de avond.

Aanslagen

Van­wege recente aan­slagen is er de laatste drie maan­den veel aan­dacht voor ver­volgde Chris­te­nen. Het begon met de gruwe­lijke aan­slag van 31 ok­to­ber in de Ka­the­draal in Bagdad waarbij 58 mensen om het leven kwamen. Hij werd gevolgd door tal­loze aan­slagen in no­vem­ber en de­cem­ber op huizen van Chris­te­nen in Bagdad en Mosul, waarbij meer dan 15 mensen gedood zijn. De aan­slag met een autobom op de Koptische kerk in het Egyp­tische Alexandrië, die 21 Chris­te­nen doodde, leidde er zelfs toe dat drie Koptische kerken in Neder­land beveiligd moesten wor­den. Bij zijn nieuw­jaarstoe­spraak heeft Paus Bene­dic­tus XVI deze aan­slagen scherp ver­oor­deeld en opge­roe­pen tot “reli­gi­euze vrij­heid als fun­da­men­tele weg naar de vrede.”

Mgr. Punt, de bis­schop van Haar­lem, zal voor­gaan in de Eucha­ris­tie­vie­ring tij­dens deze avond. Ook zal de Irakese Chris­te­lijke ge­meen­schap, met name de Syrische Katho­lie­ken en Chaldeeuwse Chris­te­nen in Neder­land, aanwe­zig zijn. Op de avond zelf zal er live muziek zijn van The Fruits, Juta Bolsius en Sami Hanawi, lid van de Syrische Katho­lie­ke ge­meen­schap in Neder­land.

Media

De media-aan­dacht van de afgelopen maan­den zal ook op deze avond dui­de­lijk zijn. In aanloop naar deze bij­een­komst zullen KRO/RKK, Radio Maria en het Katho­liek Nieuws­blad aan­dacht beste­den aan de mar­te­la­ren van afgelopen jaar. De avond zelf zal live wor­den uitgezon­den door Radio Maria en als reportage uitgezon­den wor­den door  Katho­liek Neder­land TV.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose