Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd

Thema: Pelgrims van hoop

gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022

Het Vati­caan heeft het offi­cië­le logo voor het Jubel­jaar 2025 open­baar gemaakt. Het thema was al eer­der naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Neder­landse versie be­schik­baar. De voor­ma­lige Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie, nu opgeno­men in het nieuwe Di­cas­te­rie voor Evangeli­sa­tie, coördineert de voor­be­rei­dingen voor het Heilig Jaar 2025.

294 Inzen­dingen

Aan het ontwerp van het logo was een wedstrijd verbon­den en aarts­bis­schop Rino Fisichella maakte uit 294 inzen­dingen, ont­van­gen uit 213 ste­den en 48 ver­schil­lende lan­den, de win­naar bekend. De deel­ne­mers varieer­den in leef­tijd van 6 tot 83 jaar.

Handgetekend

“In feite wer­den veel handgetekende ontwerpen ont­van­gen van kin­de­ren van over de hele wereld, en het was echt ontroerend om door deze teke­ningen te gaan, de vrucht van kin­der­lijke ver­beel­ding en geloof”, aldus aarts­bis­schop Fisichella.

Winnend logo

Uit­ein­de­lijk koos paus Fran­cis­cus uit drie geno­mi­neerde voor­stel­len het de­fi­ni­tieve ontwerp ingezon­den door Giacomo Travisani. Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mens­heid ver­beel­den vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de soli­da­ri­teit en broe­der­schap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onder­lig­gende golven geven weer dat de pelgrims­tocht van het leven niet altijd over rus­tige wateren gaat. De hoop in het logo is ver­beeld door het anker waar het kruis aan de onder­kant in overgaat.

Jubeljaar 2025 - Pelgrims van HoopJubilee 2025 - Prilgrims of HopeIubilaeum a.d. 2025 - Peregrinantes_in_spem

Het belang van jubel­ja­ren voor het leven van de Kerk

Paus Fran­cis­cus noemt “het Jubel­jaar altijd een gebeur­te­nis van grote spi­ri­tu­ele, ker­ke­lijke en sociale bete­ke­nis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze vie­ring heeft ervaren als een speciale gave van genade, ge­ken­merkt door de ver­ge­ving van zon­den en in het bij­zon­der door de mild­heid als volle­dige weergave van de barm­har­tig­heid van God.”

Recente Jubel­ja­ren

1983 1950ste Verjaar­dag van de Verlos­sing
1975 Jubel­jaar
2000 Verlossende Incarnatie van de Zoon van God
2016 Jaar van
Barm­har­tig­heid
2025 Pelgrims van Hoop

Gewoon en bui­ten­ge­woon

In de Kerk is een Jubel­jaar, of Heilig Jaar, een be­lang­rijke reli­gi­euze gebeur­te­nis. Een Jubel­jaar is ‘gewoon’ als het na de gebruike­lijke periode van 25 jaar valt, en ‘bui­ten­ge­woon’ wanneer het wordt af­ge­kon­digd voor een bui­ten­ge­wone gebeur­te­nis. Het laatste gewone Jubel­jaar vond plaats in het jaar 2000 tij­dens het pon­ti­fi­caat van paus Johannes Paulus I. In 2015 riep paus Fran­cis­cus een Bui­ten­ge­woon Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid uit van 8 de­cem­ber 2015 t/m 20 no­vem­ber 2016.

Website en app

Na de zomer van 2022 komen de offi­cië­le Jubel­jaar-web­si­te en gerela­teerde app be­schik­baar, twee hulp­mid­de­len bedoeld om gelo­vi­gen we­reld­wijd te helpen deel te nemen aan de ac­ti­vi­teiten en eve­ne­menten tij­dens het Jubel­jaar. Er komen onder meer een kalen­der, een handvest, nieuws­be­richten en prak­tische in­for­ma­tie be­schik­baar in ver­schil­lende talen.

 

Jubeljaar 2025 - Pelgrims van Hoop
Ont­hul­ling van het winnende logo tij­dens een pers­con­fe­ren­tie op 28 juni

Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose