Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tour met het Wereldjongerendagenkruis

Van 14 oktober t/m 6 november

gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022

Van 14 ok­to­ber tot 6 no­vem­ber 2022 zal het Wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis een tour maken door Neder­land. Het vier meter hoge kruis is een herken­baar onder­deel van een lan­de­lijke pelgrims­tocht door de bis­dom­men op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die begin au­gus­tus 2023 in Lissabon plaats­vin­den. De pelgrims­tocht van het kruis nodigt uit om de bood­schap van vrede, ver­zoe­ning en verlos­sing door te geven.

Vlak voor de eerste editie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jon­ge­ren om ge­za­men­lijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Het Neder­landse WJD-kruis start bij het ori­gi­nele WJD-kruis in Rome en wordt van­daar uitgezon­den naar Neder­land door de inter­na­tio­nale WJD-organi­sa­tie. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jon­ge­ren met het kruis meetrekken om de locaties te onder­steunen en te helpen bij de li­tur­gie, muziek en de gast­vrij­heid. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Neder­land.

Boek het WJD-kruis in jouw geloofs­ge­meen­schap

Wie het WJD-kruis in de geloofs­ge­meen­schap wil verwel­ko­men, kan contact opnemen met de lan­de­lijke project­groep die het transport van het kruis, de over­nach­tingen voor jon­ge­ren en de contacten in de bis­dom­men coördineert. Pa­ro­chies, gast­ge­zinnen en kloosters die tij­dens de pelgrims­tocht groepen jon­ge­ren kunnen ont­van­gen, wor­den uit­ge­no­digd om hun accommodaties be­schik­baar te stellen. Via deze lan­dings­pa­gina op Jongkatho­liek.nl kan een web­for­mu­lier wor­den ingevuld waar kan wor­den aange­ge­ven hoe mensen en organi­sa­ties kunnen bijdragen aan de tournee van het WJD-kruis.

#wjd­kruis

De pelgrims­tocht van het kruis kan ook online gevolgd wor­den via de web­si­te en de social mediakanalen van Jongkatho­liek. Op de web­si­te van Jongkatho­liek is een speciale lan­dings­pa­gina ingericht waar nieuws, inter­views en in­for­ma­tie wordt verzameld. Via wjd­kruis.nl komt men daar recht­streeks terecht. Op social media kan de hashtag #wjd­kruis wor­den gebruikt om foto’s en vlogs te delen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatho­liek actief op Instagram, Facebook en Twitter.

In zes etappes door alle bis­dom­men

De pelgrims­tocht verloopt in zes etappes door Neder­land. Op 14 ok­to­ber start de tournee in het aarts­bis­dom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, waar het tot 16 ok­to­ber zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Van 22 tot 26 ok­to­ber verblijft het kruis in de bis­dom­men Rotter­dam en Breda. Het opvolgende bisdom is ’s-Hertogen­bosch, van 26 tot 29 ok­to­ber, gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna.

Vanaf 3 no­vem­ber is het WJD-kruis weer in het aarts­bis­dom. Daar vindt op 6 no­vem­ber, aan de voor­avond van het feest van Sint Wil­li­brord, een af­slui­ten­de vie­ring plaats. De etappes kunnen op ver­schil­lende manieren wor­den afgelegd: gedeelten wan­de­lend, fietsend, eventueel per trein of boot, of met het bestelbusje van de project­groep.

Meer in­for­ma­tie

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose