Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Wereldcommunicatiedag

Zondag 29 mei

gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022

In zijn bood­schap voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag, die in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar op zon­dag 29 mei wordt gevierd, zet paus Fran­cis­cus het werk­woord ‘luis­te­ren’ centraal. Hij pleit ervoor om te luis­te­ren met het oor van het hart en dat begint in de com­mu­ni­ca­tie tussen God en mens.

‘Ener­zijds is er God die zich open­baart door zich be­lan­ge­loos mee te delen, ander­zijds de mens aan wie wordt gevraagd zich af te stemmen, te luis­te­ren. De Heer roept de mens uit­druk­ke­lijk op tot een verbond van liefde, zodat hij ten volle kan wor­den wat hij is: beeld en gelijkenis van God in zijn vermogen te luis­te­ren, te ont­van­gen, ruimte te geven aan de ander. Luis­te­ren is uit­ein­delijk een dimensie van de liefde’, schrijft de paus.

Nieuwe ont­wik­ke­ling op gebied van luis­te­ren

Hij signaleert in zijn bood­schap dat we het vermogen om te luis­te­ren aan het verliezen zijn. Dat geldt voor het normale verloop in dage­lijkse contacten en relaties, maar ook als het gaat over debatten over de be­lang­rijk­ste on­der­wer­pen van het maat­schap­pe­lijk leven. Tege­lijker­tijd ziet de paus op het gebied van luis­te­ren een nieuwe be­lang­rijke ont­wik­ke­ling binnen het gebied van com­mu­ni­ca­tie en in­for­ma­tie door het gevarieerde aanbod van podcasts en chats, als een bevesti­ging van het feit dat luis­te­ren essentieel blijft voor de men­se­lijke com­mu­ni­ca­tie.

‘Ook in de Kerk is er zeer veel behoefte om te luis­te­ren en naar elkaar te luis­te­ren. Het is de kost­baarste en vrucht­baarste gave die wij elkaar kunnen geven. Wij chris­te­nen vergeten dat de dienst van het luis­te­ren ons is toe­ver­trouwd door Hem die de luis­te­raar bij uitstek is, aan wiens werk wij ge­roe­pen zijn deel te nemen’, zegt de paus, die het luis­te­ren in de Kerk verbindt met het synodale proces van luis­te­ren dat we­reld­wijd gaande is in de R.-K. Kerk.

Een symfo­nische Kerk ont­dek­ken

‘Laten wij bid­den dat het een grote gelegen­heid is om naar elkaar te luis­te­ren. Ge­meen­schap is immers niet het re­sul­taat van strategieën en pro­gram­ma’s, maar wordt opge­bouwd waar broe­ders en zusters naar elkaar luis­te­ren. Zoals bij een koor de een­heid niet vraagt om uniformi­teit, monotonie, maar plurali­teit en variëteit van stemmen, de polyfonie. ... In het bewust­zijn deel te hebben aan een ge­meen­schap die ons voorafgaat en ons insluit, kunnen wij opnieuw een symfo­nische Kerk ont­dek­ken waarin ieder in staat is met eigen stem te zingen en daarbij die van de anderen als een geschenk te verwel­ko­men om de harmonie van het geheel, gecompo­neerd door de Heilige Geest, te laten zien’, zo besluit paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag.

Download

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose