Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Trainingsdag streamen en vloggen

Meld je aan vr 10 mei

gepubliceerd: donderdag, 5 mei 2022

Sinds corona zijn veel pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen ‘digi­taal gegaan’. Live­streams van de H. Mis, inter­views met gelo­vi­gen en zelfs cursussen wor­den online uitgezon­den. En dat biedt enorm veel kansen! Niet lan­ger hoeven mensen actief het kerk­ge­bouw te betre­den om te zien hoe ons geloof eruitziet.

De missio­naire kracht van de online presentie is dan ook groot: kijk­cij­fers zijn vaak vele malen hoger dan het aantal fysieke aanwe­zigen en het bereik van de con­tent laat zich niet beperken door fysieke grenzen. De drempel van het kerk­ge­bouw wordt wezen­lijk verlaagd.

Maar online presentie vraagt ook iets. Want hoe stream je de H. Mis zo dat de opname recht doet aan de vierende ge­meen­schap? Hoe maak je filmpjes inte­res­sant genoeg om kijkers (langdurig) aan te spreken? En hoe laat je het beeld je bood­schap zo onder­steunen, dat mensen de weg naar de Kerk ook daad­wer­ke­lijk weten te vin­den?

Deze vragen en meer wor­den behandeld in de speciale Academy & Netwerk­dag op zater­dag 14 mei 2022 in de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem. De trainers nemen alle geïn­te­res­seer­den mee in de praktijk van online kerk-zijn. En na­tuur­lijk is er naast de trai­ning volop ruimte om elkaar te ont­moe­ten en zo van elkaar te leren!

Pro­gram­ma

9.30 uur inloop met koffie en thee
10.00 uur ochtend­pro­gramma
12.30 uur lunch (inbegrepen)
13.15 uur mid­dag­pro­gramma
14.30 uur break
16.00 uur afslui­ting

Er is een plenair trai­nings­pro­gramma dat onder­bro­ken wordt door oefe­ningen in groepjes.

Details

datum: zater­dag 14 mei
tijd: 10.00 tot 16.00 uur
vanaf 9:30 uur inloop
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, Leidse­vaart 146, Haar­lem
bijdrage: er wordt op de dag om een vrij­wil­lige bijdrage gevraagd
aanmel­den: Online aanmeld­for­mu­lier
in­for­ma­tie: ka­the­draaltv@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose