Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afscheid Vicaris-generaal Mgr. Frans Kuttschrütter

gepubliceerd: zondag, 16 januari 2011

Voor­af­gaand aan de jaar­lijkse Nieuw­jaars­re­cep­tie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat is er op vrij­dag 7 januari 2011 afscheid geno­men van Vica­ris-generaal Mgr. Frans Kuttschrütter.
Veel gasten uit de mili­tai­re en ker­ke­lijke wereld waren aanwe­zig in het Bis­schop­pe­lijk paleis in Haar­lem om de sympathieke oud-hoofd­vloot­aal­moe­zenier de hand te schud­den bij zijn vertrek.
Tevens werd zijn op­vol­ger Vica­ris-generaal Mgr. Alphons Wool­derink voor­ge­steld.

Vicaris-generaal Mgr. Frans Kuttschrütter neemt afscheid Militair Ordinaat
Vicaris-generaal Mgr. Frans Kuttschrütter neemt afscheid Militair Ordinaat

Naast zijn functie als Vica­ris-generaal was Mgr. Kuttschrütter ook werk­zaam als pries­ter in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat was voor Mgr. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, aan­lei­ding hem tij­dens zijn afscheid te benoemen tot ere­kanun­nik van het Ka­the­draal Kapit­tel.

In zijn speech memoreerde de Hoofd­krijgs­macht­aal­moezenier, drs. Jan van Lieverloo, de loop­baan van de Vica­ris-generaal die begon als aal­moe­ze­nier bij de marine en later ein­digde als Hoofd­vloot­aal­moe­zenier. Na zijn pensio­nering bij de Krijgs­macht zette Frans Kuttschrütter zich vooral in als Vica­ris-generaal voor het Militair Or­di­na­ri­aat. In die functie, die hij let­ter­lijk en figuur­lijk 15 jaar “pro Deo” vervulde, speelde de vica­ris een bete­ke­nis­volle rol voor de relatie van Or­di­na­ri­aat en Krijgs­macht en was hij steun en toeverlaat voor veel aal­moe­ze­niers. 

De HKA gaf hem de medaille van Bene­dic­tus, het symbool voor dienend lei­der­schap. De schei­dend Vica­ris-generaal gaf deze medaille ver­vol­gens door aan zijn op­vol­ger Wool­derink in de hoop en het ver­trouwen dat het Mili­tai­re Or­di­na­ri­aat opnieuw een bezielende Vica­ris-generaal binnen de gele­de­ren heeft.

Vica­ris-generaal Wool­derink was eer­der Hoofd­krijgs­macht­aal­moe­zenier en maakt al jaren deel uit van het bestuurs­col­lege van het Mili­tai­re Or­di­na­ri­aat. Daar­naast heeft hij zich op bestuurs­niveau onder meer ver­dienste­lijk gemaakt voor de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie en de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie. Tevens is hij ere­ka­pelaan in de Orde van Malta. In het dage­lijks leven is hij pastoor van de pa­ro­chies H. Georgius, H. Joseph en H. Paulus in Almelo-Noord.

Alphons Wool­derink is even­eens ere­ka­pelaan van paus Bene­dic­tus XVI.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose