Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toewijdingsgebed Rusland en Oekra´ne aan Maria

En de aanbiedingsbrief

gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2022

Paus Fran­cis­cus heeft het gebed voor de Akte van Toewij­ding, die vrij­dag 25 maart plaats zal vin­den om de mens­heid als geheel en Oekraïne en Rusland in het bij­zon­der toe te wij­den aan het On­be­vlekt Hart van Maria, naar de bis­dom­men gestuurd. De be­ge­lei­dende brief zowel als het gebed zijn in het Neder­lands ver­taald en be­schik­baar gemaakt door de Nationale Raad voor Li­tur­gie (NRL).

In de be­ge­lei­dende brief aan de bis­schop­pen vraagt de paus om ‘de pries­ters, reli­gi­euzen en gelo­vi­gen uit te nodigen om op 25 maart in hun kerken en gebeds­hui­zen bijeen te komen, zodat het heilige volk van God een smeek­bede, vanuit het hart en in koor, tot Maria, onze Moeder, kan richten.’

Vrede­vorst

‘Bijna een maand is verstreken sinds het uit­bre­ken van de oorlog in Oekraïne, die dage­lijks onmete­lijk leed berokkent aan het zo zwaar beproefde volk en de wereld­vre­de bedreigt’, schrijft de paus. ‘In dit donkere uur is de Kerk dringend ge­roe­pen om met voor­beden ten beste te spreken bij de Vrede­vorst en om haar nabij­heid te betuigen aan hen die recht­streeks door het conflict getroffen wor­den. Ik ben dank­baar voor de velen die met grote vrijgevig­heid hebben gerea­geerd op mijn oproepen tot gebed, vasten en lief­da­dig­heid.’

De paus beant­woordt met de Akte van Toewij­ding aan ‘talrijke verzoeken van het Volk van God, om op een bij­zon­dere manier de oorlog­voerende naties aan de Heilige Maagd Maria toe te ver­trouwen.’ Eerder al werd bekend gemaakt dat dit op 25 maart zal plaats­vin­den, het hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer.

Paus Fran­cis­cus schrijft: ’Omdat het passend is dat wij de vrede afsmeken met harten die vernieuwd zijn door Gods ver­ge­ving, zal de Akte van Toewij­ding plaats­vin­den in het kader van een vie­ring van boete en ver­zoe­ning die om 17.00 uur, Romeinse tijd, in de Sint-Pieters­basi­liek wordt gehou­den. De akte zelf zal rond 18.30 uur plaats­vin­den.’

Aanbie­dings­brief en Toewij­dings­ge­bed

Hier­on­der plaatsen wij de aanbie­dings­brief van paus Fran­cis­cus en de officiele tekst van het toe­wij­dings­ge­bed. De aanbie­dings­brief en het toe­wij­dings­ge­bed kunt u ook down­loa­den als pdf:

Gebedsacties

Behalve in Rome en Fátima wordt op veel andere plaatsen in de wereld aan­dacht besteed aan de toe­wij­ding op vrij­dag 25 maart. Hier­on­der een over­zicht van lokale gebedsacties in ons Bisdom. U bent welkom om zich hierbij aan te sluiten.

Wapen Paus Franciscus

Beste Broe­der,

Bijna een maand is verstreken sinds het uit­bre­ken van de oorlog in Oekraïne, die dage­lijks onmete­lijk leed berokkent aan het zo zwaar beproefde volk en de wereld­vre­de bedreigt. In dit donkere uur is de Kerk dringend ge­roe­pen om met voor­beden ten beste te spreken bij de Vrede­vorst en om haar nabij­heid te betuigen aan hen die recht­streeks door het conflict getroffen wor­den. Ik ben dank­baar voor de velen die met grote vrijgevig­heid hebben gerea­geerd op mijn oproepen tot gebed, vasten en lief­da­dig­heid.

Nu wil ik, ook om te be­ant­woor­den aan de talrijke verzoeken van het Volk van God, op een bij­zon­dere manier de oorlog­voerende naties aan de Heilige Maagd Maria toe­ver­trou­wen. Zoals ik gis­te­ren aan het eind van het Angelus­ge­bed heb aan­ge­kon­digd, ben ik van plan om op 25 maart, het hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer, een plech­tige akte van toe­wij­ding van de mens­heid, en in het bij­zon­der van Rusland en Oekraïne, aan het On­be­vlekt Hart van Maria te ver­rich­ten. Omdat het passend is dat wij de vrede afsmeken met harten die vernieuwd zijn door Gods ver­ge­ving, zal de akte van toe­wij­ding plaats­vin­den in het kader van een vie­ring van boete en ver­zoe­ning die om 17.00 uur, Romeinse tijd, in de Sint-Pieters­basi­liek wordt gehou­den. De akte zelf zal rond 18.30 uur plaats­vin­den.

Deze akte van toe­wij­ding is bedoeld als een gebaar van de uni­ver­se­le Kerk, die op dit dra­ma­tische moment de nood­kreet van de pijn van allen die lij­den tot God opheft via zijn en onze Moeder, en smeekt om een einde aan het geweld, en om de toe­komst van onze mensen­fa­mi­lie toe te ver­trouwen aan de Koningin van de Vrede. Ik verzoek u aan deze akte mee te werken door de pries­ters, reli­gi­euzen en gelo­vi­gen uit te nodigen om op 25 maart in hun kerken en gebeds­hui­zen bijeen te komen, zodat het heilige volk van God een smeek­bede, vanuit het hart en in koor, tot Maria, onze Moeder, kan richten. Ik zend u de tekst van het toe­wij­dings­ge­bed, opdat wij het allen die dag in broe­der­lijke ver­bon­den­heid kunnen bid­den.

Ik dank u voor de aan­dacht die u aan dit verzoek zult schenken en voor uw bereidwillige mede­wer­king. Met grote genegen­heid zegen ik u en de gelo­vi­gen die aan uw pas­to­rale zorg zijn toe­ver­trouwd. Moge Jezus u be­scher­men en de heilige Maagd over u waken. Ik verzoek u: bidt alstublieft, ook voor mij.

Broe­der­lijk,

+ Fran­cis­cus

Vanuit de Sint-Jan van Lateranen, 21 maart 2022

 

Vertaling NRL

Akte van toe­wij­ding
aan het On­be­vlekt Hart van Maria
Basiliek van Sint Pieter
25 maart 2022

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van be­proe­ving wen­den wij ons tot U. Als onze Moeder hebt U ons lief en kent U ons: geen zorg van ons hart is voor U verborgen. Moeder van barm­har­tig­heid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vre­dige aanwe­zig­heid ervaren! U houdt nooit op ons te lei­den naar Jezus, de Vrede­vorst.

Toch zijn wij van dat pad van vrede afge­dwaald. Wij zijn de les vergeten die wij geleerd hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, uit de opoffe­ring van de miljoenen die in twee wereld­oor­logen om­ge­ko­men zijn. Wij hebben de ver­bin­te­nissen die wij als ge­meen­schap van naties zijn aan­ge­gaan, vero­nacht­zaamd. Wij hebben de vredesdromen van de volkeren en de hoop van de jon­ge­ren verra­den. Wij wer­den ziek van heb­zucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij wer­den on­ver­schil­lig en verstrikt in onze zelf­zuch­tige behoeften en zorgen. Wij kozen ervoor God te negeren, tevre­den te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te wor­den, on­schul­dige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Wij zijn niet lan­ger de hoe­ders van onze naaste en de rent­mees­ters van ons gemeen­schap­pe­lijk huis. Wij hebben de aardse tuin verwoest door oorlog, en door onze zon­den hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt dat wij broe­ders en zusters zijn. Wij zijn on­ver­schil­lig gewor­den voor ie­der­een en alles, behalve voor ons­zelf. Nu roepen wij met schaamte uit: Vergeef ons, Heer!

Heilige Moeder, te mid­den van de ellende van onze zon­dig­heid, te mid­den van onze strijd en zwak­he­den, te mid­den van het mysterie van onge­rech­tig­heid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met liefde blijft aankijken, steeds bereid om ons te ver­ge­ven en ons op te wekken tot nieuw leven. Hij heeft U aan ons gegeven en uw On­be­vlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mens­heid. Door Gods gena­dige wil bent U altijd bij ons; zelfs in de meest onrus­tige ogen­blik­ken van onze ge­schie­de­nis bent U er om ons met tedere liefde te lei­den.

Wij wen­den ons nu tot U en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kin­de­ren. In elke tijd maakt U zich aan ons bekend en roept U ons op tot beke­ring. Help ons en schenk ons uw troost in dit donkere uur. Zeg opnieuw tot ons: “Ben Ik niet hier, Ik die uw Moeder ben?” U bent in staat de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. In U stellen wij ons ver­trouwen. Wij ver­trouwen erop dat U, vooral in ogen­blik­ken van be­proe­ving, niet doof zult zijn voor onze smeek­bede en ons te hulp zult komen.

Dat hebt U gedaan te Kana in Galilea, toen U voor­spreek­ster was bij Jezus en Hij het eerste van zijn tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruilofts­feest te bewaren, zei U tot Hem: “Zij hebben geen wijn” (Joh. 2, 3). O Moeder, herhaal nu die woor­den en dat gebed, want in onze dagen is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broe­der­lijk­heid vervaagd. Wij hebben onze men­se­lijk­heid vergeten en het geschenk van de vrede verkwanseld. Wij hebben ons hart open­ge­steld voor geweld en ver­nie­ti­ging. Hoezeer hebben wij uw moe­der­lijke hulp nodig!

Daarom, o Moeder, verhoor ons gebed.
Sterre der Zee, laat ons geen schip­breuk lij­den in de storm van de oorlog.
Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van ver­zoe­ning.
Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
Verwij­der de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te ver­ge­ven.
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de drei­ging van kern­wa­pens.
Koningin van de rozen­krans, doe ons beseffen dat wij moeten bid­den en lief­heb­ben.
Koningin van de mensen­fa­mi­lie, wijs ons de weg van broe­der­lijk­heid.
Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

O Moeder, moge uw bedroefde smeek­bede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die U voor ons vergoot, dit dal, dat door onze haat is uitgedroogd, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed, te mid­den van het wapengedreun, onze gedachten op vrede richten. Moge uw moe­der­lijke aanra­king hen kalmeren die lij­den en vluchten voor de regen van bommen. Moge uw moe­der­lijke omhel­zing hen troosten die ge­dwon­gen zijn hun huizen en hun geboorte­grond te verlaten. Moge uw bedroefde hart ons bewegen tot medelij­den en ons in­spi­re­ren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broe­ders en zusters die gewond en ver­wor­pen zijn.

Heilige Moeder van God, toen U onder het kruis stond, zei Jezus, die de leer­ling naast u zag staan: “Zie uw zoon” (Joh. 19, 26). Zo ver­trouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leer­ling, en tot ieder van ons, zei Hij: “Zie uw Moeder” (v. 27). Moeder Maria, wij willen U nu verwel­ko­men in ons leven en in onze ge­schie­de­nis. Op dit uur staat een vermoeide en ontred­derde mens­heid met U onder het kruis, die er behoefte aan heeft om zich aan U toe te ver­trouwen en zich, door U, aan Christus toe te wij­den. Het volken van Oekraïne en Rusland, die U met grote liefde vereren, wen­den zich nu tot U, terwijl uw hart klopt van medelij­den met hen en met al die volkeren die uitgedund zijn door oorlog, hon­ger, onrecht en armoede.

Onszelf, de Kerk en de hele mens­heid, en in het bij­zon­der Rusland en Oekraïne, ver­trouwen en wij­den wij plech­tig toe aan uw On­be­vlekt Hart, o Moeder van God en onze Moeder. Aanvaard deze akte, die wij met ver­trouwen en liefde ver­rich­ten. Geef dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag ver­sprei­den. Het “Fiat” dat uit uw hart is voort­ge­ko­men, heeft de deuren van de ge­schie­de­nis geopend voor de Vrede­vorst. Wij ver­trouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aan­bre­ken. Aan U wij­den wij de toe­komst van de hele mensen­fa­mi­lie, de noden en ver­wach­tingen van elk volk, de zorgen en de hoop van de wereld toe.

Moge door uw voor­spraak Gods barm­har­tig­heid over de aarde wor­den uitgestort en het zachte ritme van de vrede te­rug­ke­ren en onze dagen kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het “Fiat”, op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de een­dracht die van God uitgaat. Moge U, onze “levende fontein van hoop”, de dor­heid van ons hart bevloeien. In uw schoot heeft Jezus het vlees aan­ge­no­men; help ons om de groei van ge­meen­schap te bevor­de­ren. Gij hebt eens de straten van onze wereld bewandeld; leidt ons nu op de paden van vrede. Amen.

 

Vertaling NRL
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose