Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pastorale brief Nederlandse bisschoppen

‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen’

gepubliceerd: vrijdag, 18 maart 2022
foto: Pixabay.com
Pastorale brief Nederlandse bisschoppen

Dage­lijks komen er nieuwe vluch­te­lingen uit Oekraïne Neder­land binnen. Er is een grote bereid­heid om hen te helpen. Veel vrij­wil­li­gers nemen ini­tia­tie­ven om hen in de plaat­se­lijke ge­meen­schap te verwel­ko­men. Ook vanuit pa­ro­chies zijn er ac­ti­vi­teiten om onderdak te bie­den aan vluch­te­lingen. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen zijn dank­baar voor deze inzet en schrijven in een pas­to­rale brief aan de pa­ro­chies: ‘vluch­te­lingen mogen een beroep op ons doen.’

‘Christus laat ons zien wat broe­der­lijke en zuster­lijke liefde is en roept ons op vluch­te­lingen in die geest te ont­van­gen. Laten we die uit­daging met ver­trouwen en in geloof en gebed aan­gaan’, schrijven de bis­schop­pen.

Zij noemen het een ‘groot onrecht’ wat de vluch­te­lingen over­komt en zeggen dat er een zware verant­woor­de­lijk­heid rust op de inter­na­tio­nale ge­meen­schap om de vrede en de mondiale ge­rech­tig­heid te her­stel­len en te handhaven. Ook uiten zij hun ‘grote waar­de­ring voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofs­ge­meen­schap, beroeps­krachten en vrij­wil­li­gers, die zich inspannen voor een mens­waar­dige opvang van mensen in nood uit Oekraïne.’

Per­soon­lijke ont­moe­ting

Ook her­in­ne­ren de bis­schop­pen aan de herhaalde oproep van paus Fran­cis­cus, name­lijk om de vluch­te­lingen per­soon­lijk te ont­moe­ten. ‘Veel vluch­te­lingen komen uit een oorlogs­ge­bied, zijn ge­schei­den van hun familie, en dragen erva­ringen van geweld en verschrik­kingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luis­te­rend oor en onze aan­dacht en onze daad­wer­ke­lijke bereid­heid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen.’

De bis­schop­pen vragen om in gebed verenigd te blijven voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. ‘We bid­den met u om een einde van de oorlog, dat vluch­te­lingen uit­ein­delijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoe­dig de ware en blijvende vrede schenken, op voor­spraak van Maria, Koningin van de vrede.’
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose