Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Europese gebedsestafette

Voor slachtoffers pandemie en vrede in Oekra´ne

gepubliceerd: vrijdag, 18 maart 2022

Op vrij­dag 25 maart sluiten de Neder­landse bis­schop­pen aan bij een gebedsestafette die door heel Europa gaat. Tijdens deze estafette wordt er gebe­den voor vrede in Oekraïne en voor de slacht­of­fers van de corona­pan­de­mie.

Dit ini­tia­tief van de Europese bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE) ging van start op Aswoens­dag 2 maart in Albanië en wordt op 14 april af­ge­slo­ten in Hongarije.

De Europese bis­schop­pen vragen gebed voor Oekraïne ‘dat de oorlog tot bedaren wordt gebracht, dat wapens plaats maken voor dialoog en onderhan­de­lin­gen, zodat het inter­na­tio­naal recht en de onaf­han­ke­lijk­heid en ter­ri­to­ri­ale soevereini­teit van het land kunnen wor­den verde­digd.’

Daar­naast be­na­druk­ken de bis­schop­pen dat ‘de Kerk nabij is aan al degenen die nog steeds strij­den tegen het corona­vi­rus, zoals de slacht­of­fers en hun families, de zieken en de werkers in de ge­zond­heids­zorg, en vele vrij­wil­li­gers die zich inzetten om de nood van de naaste te verlichten.’

24 uur voor de Heer

De CCEE maakte een indeling, waarbij de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie vrij­dag 25 maart kreeg toe­bedeeld. Deze datum valt deels samen met de ‘24 uur voor de Heer’ op 25 en 26 maart. Dat wil zeggen dat op meer­dere momenten op ver­schil­lende plaatsen tij­dens de ‘24 uur voor de Heer’ gebe­den zal wor­den voor de coronaslacht­of­fers en voor vrede, in de nabij­heid van het heilig Sacra­ment.

De ‘24 uur voor de Heer’ zijn sinds 2015 elk jaar onder­deel geweest van de Veer­tig­da­gen­tijd als voor­be­rei­ding op Pasen. De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te vieren in een context van eucha­ris­ti­sche aanbid­ding. In 2015 nam paus Fran­cis­cus het ini­tia­tief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid afkon­digde. Daarna is het elk jaar onder­deel geweest van de Veer­tig­da­gen­tijd als voor­be­rei­ding op Pasen.

Neder­landse bis­dom­men

In alle Neder­landse bis­dom­men vindt op 25 maart een moment van gebed plaats voor de coronaslacht­of­fers en voor vrede in Oekraïne. In Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt op vier plaatsen concrete invulling gegeven aan de gebedsestafette. Kijk op de res­pec­tie­ve­lijke web­si­tes voor meer in­for­ma­tie:

Toewij­ding op het Hoog­feest van Maria Bood­schap

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van MariaTijdens een Boete­vie­ring op vrij­dag 25 maart om 17.00 uur in de Sint-Pieters­basi­liek zal paus Fran­cis­cus Rusland en Oekraïne toewij­den aan het On­be­vlekt Hart van Maria. Gelijktij­dig zal dezelfde han­de­ling in Fatima wor­den uitge­voerd door kar­di­naal Konrad Krajewski, pau­se­lijke aal­moe­ze­nier. Als datum voor de toe­wij­ding is gekozen voor het Hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer, in de volksmond beter bekend als Maria Bood­schap.

Onze bis­schop, Mgr. Hendriks, zal vrij­dag 25 maart om 17.00 uur de Vespers vieren in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Daarbij zal hij aan­slui­ten met het gebed van de toe­wij­ding.

Het is heel bij­zon­der dat de gebedsestafette Neder­land aandoet op het Hoog­feest van Maria Bood­schap en dat op dezelfde dag paus Fran­cis­cus de toe­wij­ding aan het On­be­vlekt Hart van Maria zal doen in Rome en Fatima.

foto: www.ccee.eu
Toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van MariaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose