Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Erepenning voor Joop Garthoff

98-Jarige gehuldigd voor 90 jaar inzet

gepubliceerd: donderdag, 27 januari 2022

Zondag 23 januari ont­ving Joop Garthoff tij­dens de Mis in de Joannes de Doper­kerk te Hoofd­dorp het ere­te­ken van Sint Bavo uit han­den van pastor Albert Toppo. Joop Garthoff is negen­tig jaar actief voor de Rooms-katho­lie­ke kerk. Reden voor het bisdom om hem, twee dagen na zijn 98e ver­jaar­dag, te waar­de­ren voor zijn inzet.

Het ere­te­ken van Sint Bavo is in het leven ge­roe­pen door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en wordt uit­gereikt aan pa­ro­chi­anen die zich op bij­zon­dere wijze minimaal 12½ jaar ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor dit Bisdom.

Gedurende een periode van maar liefst negen­tig jaar (!) zet Joop Garthoff, geboren in 1924 te Am­ster­dam, zich in voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Dit startte op de basis­school als mis­die­naar. In zijn tiener­tijd was hij collectant en ontmoette hij ook wijlen zijn vrouw Helena Mientjes in de kerk te Halfweg. Ze trouw­den kort na de oorlog en kregen zes kin­de­ren. Joop bleef actief in de kerk en is jarenlang koster geweest in de Elisabeth en Barbara­kerk te Haar­lem. Hier was hij bekend van­wege zijn prach­tige kerst­stallen met vele schapen, her­ders en kamelen, echte kerst­bo­men en na­tuur­lijk de stal met Jozef en Maria.

Na een verhui­zing werd hij actief in de Joannes de Doper­kerk in Hoofd­dorp, nu al zo’n 35 jaar. Kosters­werk, zingen in het koor, klussen in de klus­groep, collec­te­ren, onder­steunen bij begrafenissen, kerk­blaadjes rond­bren­gen, de kerk en het vrij­wil­li­gers­werk daarin promoten op eve­ne­menten, niets was hem te veel. Ook nu nog is hij meer­dere dagen per week actief in de kerk.

Nietsvermoe­dend kwam dhr. Garthoff afgelopen zon­dag de kerk in wan­de­len waar hij op­ge­van­gen door familie naar voren werd geloodst om op de ge­re­ser­veerde bank voorin te komen zitten. Pastor Toppo moest twee keer vragen aan Dhr. Garthoff om naar voren te komen, want hij was daarvoor te be­schei­den. Maar uit­ein­delijk beklom hij de trappen naar het altaar, waar de pastor en diaken Rob Mascini op hem wachtten. Uit han­den van de pastor kreeg Dhr. Garthoff het ere­te­ken van Sint Bavo uit­gereikt. Het ere­te­ken bestaat uit een pen­ning met daarop de afbeel­ding van Sint Bavo, een dasspeld met het wapen van het bisdom en een oor­konde. Ook de vicevoor­zit­ter van het kerk­bestuur deed een woordje. Zeer verrast en een beetje beduusd nam dhr. Garthoff de erepen­ning in ont­vangst. “Oh, dat is mooi,” was zijn eerste reactie. Voor hem is het niet meer dan normaal om zich als gelo­vi­ge in te zetten voor zijn kerk. Familie, vrien­den, de pastores, het kerk­bestuur en het bisdom dachten daar anders over en vroegen de onder­schei­ding aan bij het bisdom. Bis­schop Hendriks, die Dhr. Garthoff ook per­soon­lijk kent, willigde dat verzoek graag in.

Dhr. Garthoff is erg blij met en trots op deze waar­de­ring en hoopt zijn werk nog lang vol te hou­den. Hij doet het plichts­ge­trouw en met plezier.

Pastor Toppo en pastor Eko kennen dhr. Garthoff erg goed en zijn beide onder de indruk van zijn ver­diensten voor de kerk én het feit dat hij op zeer hoge leef­tijd nog zo actief is in de geloofs­ge­meen­schap. “Op die manier wil ik ook graag oud wor­den”, aldus Pastor Eko.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose