Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: woensdag, 15 december 2021

De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land publiceren op woens­dag 15 de­cem­ber een bood­schap voor Kerst­mis. “Tussen de donkere wolken van de corona­pan­de­mie is er licht.”

Nederlandse Bisschoppenconferentie

Kerst­mis,
de geboorte en komst van Jezus op aarde,
het Licht in de wereld

Kerst­bood­schap van de R.-K. bis­schop­pen van Neder­land

Broe­ders en zusters,

Met Kerst­mis gedenken we de menswor­ding van God. “Toen de vol­heid van de tijd geko­men was, heeft God zijn Zoon gezon­den, geboren uit een vrouw” (Galaten 4, 4a). God kwam naar ons toe om ons men­se­lijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerst­mis wil Hij ook geboren wor­den in ons hart.

In het bij­zon­der Maria en ook Jozef staan open voor God in hun leven. Dat veran­dert hun leven en onze levens. De geboorte van Jezus Christus in Beth­le­hem betekent de over­win­ning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op wanhoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten. “Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien” (Jesaja 9, 2-5).

Ook tij­dens het ko­men­de kerst­feest moeten we reke­ning hou­den met corona­maat­re­ge­len. Daardoor kunnen we de kerst­da­gen niet vieren zoals voor­heen met grote feesten, concerten en markten. Wel kunnen we daardoor aan­dacht geven aan de volle bete­ke­nis van Kerst­mis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2, 11).

Tussen de donkere wolken van de corona­pan­de­mie is er licht. We zien dat overal om ons heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de kerst­nacht: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2, 14).

Met Kerst­mis wor­den we opnieuw opge­roe­pen Gods licht en de liefde die in Christus tot ons zijn geko­men met andere mensen te delen. Licht en liefde in­spi­re­ren ons solidair te zijn met hen die door ziekte, geloofs­ver­vol­ging, verdriet om overle­den dier­ba­ren of econo­mische schade als gevolg van het corona­vi­rus zijn getroffen en in angst, onzeker­heid en een­zaam­heid leven. Christus is mens gewor­den om ons daar­van te bevrij­den door zijn kruis­dood en ver­rij­ze­nis. En wij zijn zijn han­den en voeten in deze wereld.

Paus Fran­cis­cus roept ons in zijn en­cy­cliek Laudato si’ (Rome, 24 mei 2015) op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede leven te verbe­te­ren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Beth­le­hem ons opnieuw aan. “Wat hebt gij voor de minsten der mijnen gedaan?” (Matteüs 25, 31-46).

We denken aan de inzet van beleidsmakers en weten­schappers, maar ook met het oog op de ko­men­de feest­da­gen aan de hulp­diensten en de mensen die werken in de zorg. Zij zetten zich in voor onze vei­lig­heid en ge­zond­heid. Het is daarom pijn­lijk en stuitend dat zij tegen­wer­king onder­vin­den.

Zorg betonen ook gelo­vi­gen die zich in pa­ro­chies bekommeren om het wel­zijn van een­za­men, zieken alsook vluch­te­lingen, geïnspireerd door het kerst­kind voor wie geen plaats was in de her­berg. Wij hebben grote waar­de­ring voor de velen binnen en buiten de geloofs­ge­meen­schap die zich inzetten voor een mens­waar­dige opvang van mensen in nood. We denken ook aan de vluch­te­lingen aan de buitengrenzen van Europa en degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen ver­bon­den­heid tussen mensen van ver­schil­lende gods­diensten, levens­be­schou­wingen en culturen.

Wees verbon­den met mensen in vreugde en verdriet. Uit de ont­moe­ting met Christus en de ont­moe­ting met elkaar in liefde en vrede doen we kracht op om licht in het leven van elkaar en alle­dag te brengen en te zoeken. Net zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel de Drie Koningen die op zoek gingen naar ‘het licht van de wereld’.

Kerst­mis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte men­se­lijk­heid. Hij laat ons onze eigen waar­dig­heid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die bood­schap gaan we samen op weg.

In 2023 ver­ga­deren de bis­schop­pen in Rome over de synodale Kerk, een Kerk die ‘samen op weg’ is bij de ver­kon­di­ging van de Blijde Bood­schap. Met het oog op deze synode vragen we gelo­vi­gen in pa­ro­chies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk zien.

Vier Kerst­mis!

De web­si­te www.vierkerst­mis.nl helpt u daarbij.

Wij wensen u en ons­zelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor God in ons leven. Wij zullen dan het licht van Christus met Kerst­mis zien, het licht dat we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het kerst­kind ook zelf in ons hart geboren wor­den. Vanuit die over­tui­ging wensen wij u van harte een gezegend en een zalig Kerst­mis toe.

 

De R.-K. bis­schop­pen van Neder­land
Utrecht, de­cem­ber 2021

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose