Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nicolaasreliek geplaatst in Amsterdamse Nicolaasbasiliek

gepubliceerd: maandag, 6 december 2021
foto: Ramon Mangold
Nicolaasreliek geplaatst in Amsterdamse Nicolaasbasiliek

De reliek van Sint Nicolaas heeft zon­dag 5 de­cem­ber een plaatsje gekregen in de Sint Nicolaas­basi­liek bij het Centraal Station te Am­ster­dam. Tevens werd het Sint Nicolaas­jaar geopend tij­dens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.

In de media

Op radio en TV was er veel aan­dacht voor. Aan­slui­tend aan de vie­ring had diaken Rob Polet nog een inter­view met AT5 en TV Noord Holland. De avond voor de plech­tig­heid was er in het TV-jour­naal een bericht over de plaat­sing van de reliek, op zon­dag­och­tend was het nieuws ook op de radio. Helaas was het door Corona nodig om te reserveren voor een plaats in de kerk (1½ meter­regel), waardoor de nodige mensen voor de deur ston­den en niet binnen mochten. Dat behoort tot de pijn­lijke zaken van deze tijd.

Boek van pastoor Vankan

Voor de Mis kreeg bis­schop Hendriks van pastoor Marcus Vankan het boek ‘Heilige Nicolaas, bruggen­bouwer tussen Oost en West’ aan­ge­bo­den, dat hij ge­schre­ven heeft en vorig jaar is uitge­ko­men bij uit­ge­ve­rij Leon van Dorp (www.leon­van­dorp.nl). Het geeft een prach­tig over­zicht van de de ge­schie­de­nis, ver­ering en tradities rond Sint Nicolaas. Uit het boek leerde ik ook dat er een Sint-Nicolaas­ge­noot­schap Neder­land is, waar­van Vankan vice-voor­zit­ter is. Voor wie in­te­res­se heeft in Sint Nicolaas is dit goed gedo­cu­men­teerde boek zeker een aanra­der. Pastoor Vankan zal later nog een lezing geven in het kader van het Sint Nicolaas­jaar dat deze dag in de basiliek is geopend.

Pastoor Eric Fennis leidde de plech­tig­heid in goede banen en con­ce­le­breerde alsook bis­schop Jan van Burg­ste­den en pastoor Marcus Vankan. Diaken Rob Polet assis­teerde. In de kerk waren nog andere pries­ters aanwe­zig, met name oud-deken en pastoor mgr. Joop Stam en prof.dr. Peter van Dael s.j.

Ook waren er ver­te­gen­woor­digers van andere kerken en de Am­ster­damse Raad van Kerken en van het museum ‘Ons Lieve Heer op Solder’.

Verjaar­dag Amalia

Tijdens de Mis werd bij­zon­der gebe­den voor de kroonprinses H.K.H. prinses Catharina-Amalia die op 7 de­cem­ber haar acht­tien­de ver­jaar­dag gedenkt en voor Z.H.Exc. mgr. Jan van Burg­ste­den sss die op 8 de­cem­ber zijn ver­jaar­dag viert.

Nicolaas TV

De Eucha­ris­tie­vie­ring is nog terug te kijken op het YouTube kanaal van Nicolaas TV.

Arsacal

Op de web­si­te van de bis­schop kan de homilie wor­den nagelezen.

Foto­se­rie

Foto­graaf Ramon Mangold heeft een foto­se­rie gemaakt van de vie­ring.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose