Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oecumenisch symposium Amsterdam bepleit één Paasdatum

gepubliceerd: maandag, 20 december 2010

Op uit­no­di­ging van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Dr. J.M. Punt heeft een gezel­schap van chris­te­nen van katho­lie­ke, orthodoxe en oud-oriëntaalse traditie op het feest van de H. Nicolaas, 6 de­cem­ber een symposium gehou­den over de stand van zaken in de oecu­me­nische dialoog en in het bij­zon­der over de wen­se­lijk­heid en de moge­lijk­heid van een gemeen­schap­pe­lijke Paasdatum.

De redenen om deze consul­ta­tie in Am­ster­dam te laten plaats­vin­den, zijn:

  • in een betrekke­lijk kleine stad als Am­ster­dam zijn bijna alle oosters-orthodoxe Kerken aanwe­zig;
  • er bestaan in de hoofd­stad goede oecu­me­nische contacten, die onder andere tot uitdruk­king komen in de deelname aan de jaar­lijkse sacra­ments­pro­ces­sie;  onlangs was de Koptische paus Shenouda te gast in de Haar­lemse ka­the­draal;
  • de steeds sterker wor­dende vraag naar oecu­me­nische ver­die­ping.

Het symposium vond plaats op het feest van de H. Nicolaas, de stads­pa­troon van Am­ster­dam en een grote heilige in de Kerken van het Oosten.

Er zijn ver­schil­lende thema’s aan de orde geweest, waar­van het meest pregnante dat van de paasdatum was, het verlangen naar een ge­za­men­lijk vieren van Pasen.

Waarom is dat zo be­lang­rijk? Omdat de tijd van Pasen een wer­ke­lijke tijd van genade is, die niet herhaal­baar is. Daar komt – van een andere orde, maar wel reëel -  bij dat in een toe­ne­mend aantal gemengde ge­zin­nen, in het Midden-Oosten maar steeds meer ook in het Westen, huis­ge­no­ten ge­schei­den Pasen moeten vieren.

De inlei­ders - van orthodoxe kant  Z.H.E. Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, Syrisch-orthodox me­tro­po­liet van Aleppo en van katho­lie­ke zijde prof. dr. Basilius J. Groen, Rijper van geboorte maar thans wonend en werkend in Oos­ten­rijk , waar hij hoog­le­raar is aan het Instituut voor Li­tur­gie, Chris­te­lijke Kunst en Hymno­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Graz – hebben de moei­lijk­he­den en moge­lijk­he­den verkend. Ge­con­sta­teerd werd dat er al veel gebeurd is, zeker sedert de Ver­kla­ring van Aleppo in 1997: zo heeft ook de jongste bis­schop­pen­synode in Rome, over het Midden-Oosten, het thema van het ge­za­men­lijke Pasen be­spro­ken.

Een be­lang­rijke hin­der­paal voor orthodoxe chris­te­nen om tot ver­an­de­ring te komen is het feit dat  deze datum niet slechts een kwestie van bereke­ning is, maar ook te maken heeft met de eigen iden­ti­teit. De con­clu­sie luidde dan ook, dat de enige manier om snelle voor­uit­gang te maken, zal zijn dat het Westen op dit punt buigt voor het Oosten en bij­voor­beeld

voor een periode van tien jaar de orthodoxe paasdatum overneemt. In die periode zou dan ge­za­men­lijk ver­der gestu­deerd kunnen wor­den.

De deel­ne­mers aan het symposium waren van oor­deel dat een derge­lijk sig­naal een sterk evan­ge­li­se­rende wer­king zal hebben. Middels zo’n dis­cus­sie zou Pasen  weer thema in het publieke debat zijn, en alles waar Pasen voor staat. Zo’n dis­cus­sie brengt het verlos­sings­mys­te­rie nieuw onder de mensen.

Uite­raard waren de deel­ne­mers er zich van bewust dat de katho­lie­ke Kerk niet voor alle chris­te­lijke ge­meen­schappen van het Westen kan spreken. Wel zou de Paus een uit­spraak kunnen doen dat de katho­lie­ke Kerk in principe bereid is om een derge­lijke stap te zetten. De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam is van plan dit aan hem voor te leggen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose