Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vaticaanse boodschap aan hindoes

Samen licht brengen in tijden van wanhoop

gepubliceerd: maandag, 1 november 2021
foto: Rahul Pandit
Diwali is het feest van lichtjes
Diwali is het feest van lichtjes

“Tussen de donkere wolken van de hui­dige pandemie, die onmete­lijk leed en grote trauma’s heeft veroor­zaakt, zijn er ook licht­pun­ten van soli­da­ri­teit en broe­der­schap”, consta­teert de Pau­se­lijke Raad voor de Interreli­gi­euze Dialoog te Rome in haar Diwali­bood­schap. In de bood­schap wordt opge­roe­pen samen licht te brengen in het leven van mensen door interreli­gi­euze soli­da­ri­teit. Dat ver­sterkt de plaats en de vin­dingrijk­heid van de reli­gi­euze tradities in de samen­le­ving.

“Een groeiend besef van de nood­zaak om met elkaar te zijn en bij elkaar te horen in de hui­dige pande­mische periode, vraagt erom steeds meer manieren te vin­den om het licht van de hoop te brengen waar onenig­heid en ver­deeld­heid heersen, ver­nie­ti­ging en verwoes­ting, ontbe­ring en ontmen­se­lij­king”, legt Kar­di­naal Ayuso Guixot MCC, voor­zit­ter van de Raad in de bood­schap uit. Hij citeert paus Fran­cis­cus: “Broe­der­schap is de ware remedie tegen de pandemie en de vele kwa­den die ons hebben getroffen” (Toespraak tot de leden van het Diplo­ma­tieke Corps geaccredi­teerd bij de Heilige Stoel, 8 februari, 2021).

Goede contacten

Bij die bood­schap sluit de Neder­landse katho­lie­ke Contactraad voor Interreli­gi­euze Dialoog, onder voor­zit­ter­schap van mgr. Woorts, zich graag aan. De Contactraad en de Hindoe Raad Neder­land onder­hou­den goede contacten. Eerder spraken beide raden samen over hun visies op duur­zaam­heid, de rol van religie bij in­te­gra­tie en hun bronnen van dialoog en samen­wer­king. “Graag willen we de goede contacten en samen­wer­king met de hindoe­ge­meen­schap voort­zet­ten en uit­bou­wen”, laat de Contactraad weten.

De bood­schap in Hindi en een Neder­landse vertaling zijn be­schik­baar op de web­si­te van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie:

Voor ons bisdom is Pastor drs. Wim Timmer pd referent bij de Lande­lijke Katho­lie­ke Contactraad voor Interreli­gi­euze Dialoog (CID).
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose