Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed voor klimaattop Glasgow

gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2021

De Verenigde Naties houdt van 31 ok­to­ber t/m 12 no­vem­ber in Glasgow een klimaat­con­fe­ren­tie. De Heilige Stoel, die waarnemer is bij de VN, wil het grote belang van deze con­fe­ren­tie onder­stre­pen door aanwe­zig te zijn met een dele­ga­tie onder lei­ding van kar­di­naal-staats­secre­taris Pietro Parolin.

Om thuis te kunnen meebid­den vindt u hier­on­der het Gebed voor de aarde waar­mee paus Fran­cis­cus zijn en­cy­cliek Laudato Si’ (2015) besluit, alsmede een voor­bede. De teksten kunnen wor­den gebruikt op de zon­da­gen 31 ok­to­ber en 6 no­vem­ber of ook als noveen­ge­bed.

Gebed voor onze aarde

(van paus Fran­cis­cus uit de en­cy­cliek Laudato Si’)

Almach­tige God,
die aanwe­zig zijt in het onmete­lijke heelal
en in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw teder­heid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen voor het leven
en zijn schoon­heid behoe­den.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broe­ders en zusters leven,
zon­der iemand te bena­de­len.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten
mensen van deze wereld
die zo waarde­vol zijn in uw ogen,
te red­den.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld be­scher­men
en haar niet plun­de­ren,
opdat wij schoon­heid zaaien
en geen ver­vuiling en verwoes­ting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voor­deel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ont­dek­ken,
met verba­zing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbon­den zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw onein­dig licht.

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoe­dig ons, alstublieft, in onze strijd
voor ge­rech­tig­heid, liefde en vrede.

Voor­bede

(voor zon­dag 31 ok­to­ber en zon­dag 6 no­vem­ber

Bidden we voor paus Fran­cis­cus.
Dat zijn on­ver­moei­bare inzet voor
het behoud van de schep­ping
vele gelo­vi­gen mag in­spi­re­ren
om bij te dragen aan
een eco­lo­gische beke­ring we­reld­wijd.
Laat ons bid­den.

Voor de wereld­lei­ders die deel­ne­men
aan de VN-Klimaattop in Glasgow.
Dat zij samen moe­dige stappen durven zetten
voor het behoud van de schep­ping
in al haar soortenrijkdom
en voor een mens­waar­dige wereld.
Laat ons bid­den.

Voor de volkeren die al op dit moment
wor­den getroffen door de stij­ging van het zee­wa­ter,
door de opwar­ming van de aarde
en door de onge­lijke ver­de­ling
van grond­stof­fen en goe­de­ren.
Dat hun in Gods Naam recht gedaan mag wor­den
door vele mensen van goede wil.
Laat ons bid­den.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose