Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans onderzoekt

Wat nemen kerken mee uit coronatijd

gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021

Hoe geven we de kerk vorm na tij­den van corona? Met een onder­zoek onder kerk­gan­gers in Neder­land wil Actie Kerk­ba­lans ant­woord krijgen op onder andere deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnves­teerd in creatieve en digitale oplos­singen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerk­gan­gers eventueel graag behou­den voor de toe­komst?

Namens Actie Kerk­ba­lans start Citisens op 18 ok­to­ber een grootschalig onder­zoek onder kerk­gan­gers van vier kerk­ge­noot­schappen in Neder­land: de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oud-Katho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken wor­den gevraagd een vragen­lijst in te vullen over hoe zij het kerk-zijn beleven en spe­ci­fiek beleefd hebben in tij­den van lockdown.

Toekomst van de kerk

Actie Kerk­ba­lans voert ieder jaar een onder­zoek uit onder kerk­gan­gers naar de be­trok­ken­heid van Neder­lands bij de kerk. De ant­woor­den geven inzicht in de rol van de kerk voor chris­te­nen vandaag en in de toe­komst. De nadruk in de vragen­lijst van dit jaar ligt met name op de kerk van de toe­komst. Hoe geeft ker­ke­lijk Neder­land de kerk van de toe­komst vorm, ook met het oog op de ver­an­de­ringen door corona? In de vragen­lijst wordt kerk­gan­gers gevraagd wat hun kerk of zij­zelf hebben geleerd in tij­den van lockdown en wat zij daar­van wel of niet zou­den willen behou­den voor de toe­komst. Denk hierbij bij­voor­beeld aan vie­rin­gen en diensten via live­stream of het digi­taal onder­hou­den van contact met leden. Kerk­gan­gers wordt ook gevraagd waar de kerk wat hen betreft in moet inves­te­ren voor de ko­men­de jaren.

Geven voor de kerk

Naast kerk-zijn in corona­tijd en de toe­komst van de kerk, komt in het onder­zoek ook de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans zelf aan bod. Met de Actie Kerk­ba­lans komen de genoemde vier kerk­ge­noot­schappen ieder jaar samen in actie om leden om een finan­ciële bijdrage te vragen voor de eigen plaat­se­lijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie en daarom zijn deze in­kom­sten nodig om het kerk-zijn invulling te geven. In het onder­zoek wordt kerk­gan­gers gevraagd wat zij van Actie Kerk­ba­lans vin­den en waarom ze hun plaat­se­lijke kerk al dan niet finan­cieel steunen. Dit geeft deel­ne­mende pa­ro­chies en ge­meen­ten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden.

Kerk­le­den kunnen meedoen aan het onder­zoek via deze link:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose