Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missaal-app gepresenteerd

Vanaf heden vrij beschikbaar

gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021

Maan­dag 4 ok­to­ber vond in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo de eerste Wil­li­brord­avond plaats met de pre­sen­ta­tie van de Missaal-app. Deze nieuwe app is be­schik­baar via de web­si­te van de Tilten­berg waar eer­der het online Getij­den­ge­bed werd uit­ge­bracht.

Het idee van mgr. Punt

Het mgr. dr. Jozef Punt die het idee had om een App te ont­wik­ke­len voor brevier en missaal, toen hij merkte dat het getij­den­boek voor per­ma­nent diakens en leken niet ge­mak­ke­lijk te han­te­ren is, terwijl toch het tweede Vati­caans concilie had aan­be­vo­len dat ook de leken het god­de­lijk officie (of delen ervan) zou­den bid­den (Sacrosanctum Concilium 100). Zo wordt op Radio Maria dage­lijks het getij­den­ge­bed uitgezon­den en heeft dan ieder de gelegen­heid mee te bid­den. De App van het Brevier (Getij­den­ge­bed) wordt al jaren door zeer, zeer velen in ons land gebruikt en die heeft ertoe bij­ge­dragen dat een groot aantal gelo­vi­gen (delen van) het getij­den­ge­bed is gaan bid­den. Deo gratias!

De Missaal-app

Mgr. Punt wilde ook dat er een tweede app zou komen voor de teksten van het Missaal. Dat begon te meer te dringen toen het Altaar­missaal en ver­schil­lende andere li­tur­gische boeken uit­ver­kocht waren en het zicht op nieuwe, herziene li­tur­gische boeken een steeds verschuivend per­spec­tief bleek. Deze maan­dag kreeg ook de tweede wens van mgr. Punt de gewenste vervulling. Na­tuur­lijk hopen we dat de App gees­te­lijk even vrucht­baar zal blijken te zijn als de App van het Getij­den­ge­bed.

Dank aan de makers!

Kape­laan Teun Warnaar heeft dit project geleid en tot een goed einde gebracht. Zr. Maria Catharina (in de wereld: Marieke) Al heeft een zeer be­lang­rijke bijdrage aan het project geleverd. Daar­naast hebben ook Marco van 't Klooster en pastoor Ignas Tilma geholpen. Van harte wil ik op deze plaats Kape­laan Teun Warnaar, zr. M. Catharina en de anderen bedanken voor hun enorme inzet!

Work in progress

Versie 1.0 van de Missaal-app is gelan­ceerd. De app is nog in ont­wik­ke­ling. Onder ‘Info’ wordt binnen de App aange­ge­ven welke teksten bin­nen­kort nog zullen wor­den toe­ge­voegd. Het gaat hier om Vigilie­mis­sen bij hoog­feesten, optionele lezingen bij heiligen­vie­ringen, teksten voor de over­le­de­nen en eigen teksten voor de Vlaamse heiligen. De App is nu al volle­dig bruik­baar. De App presen­teert een Misformulier voor iedere dag, inclusief de lezingen met bij ieder onder­deel de mogelik­heid om andere keuzes te maken. Er is een optie om teksten af te drukken of om die te down­loa­den als Word-do­cu­ment. En de App bevat een reactie-moge­lijk­heid, zodat die met hulp van de gebruikers steeds verbeterd kan wor­den.

In vele talen...

In vele talen van de wereld zijn de Missaal­tek­sten digi­taal be­schik­baar. Mgr. Hendriks merkte op dat hij op zijn tele­foon een App heeft die liefst der­tien versies heeft van getij­den­ge­bed en Misaal in tien ver­schil­lende talen. Daar­naast gebruikt hij de App Li­tur­gia delle Ore die het Ita­li­aans officie voorbidt en voor­zingt. Zo zijn er intussen een heel aantal moge­lijk­he­den om over de li­tur­gische teksten te kunnen be­schik­ken. De bis­schop is verheugd dat deze beschik­baar­heid er nu ook is voor de Neder­landse taal.

Links

Het online Missaal kan gewoon met een browser wor­den gebruikt:

De apps kunnen wor­den gedownload in de app stores van Android en iOS.

Missaal-app in de Google Play Store Missaal-app in de Apple App Store

Foto­se­rie pre­sen­ta­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose