Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Perscommuniqué nav het rapport van Commissie Deetman

gepubliceerd: donderdag, 9 december 2010

BisschoppenconferentieDe Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) hebben vandaag kennis geno­men van het rapport Naar hulp, genoegdoe­ning, open­baar­heid en tran­spa­ran­tie van de Com­mis­sie van Onder­zoek naar seksueel mis­bruik in de Rooms-katho­lie­ke Kerk (Com­mis­sie Deetman). De be­stuur­ders van de KNR en bis­schop­pen hechten er aan om com­mis­sievoor­zit­ter drs. W.J. Deetman, de leden en de onder­zoe­kers te danken en complimen­te­ren voor de snelle en des­kun­dige be­han­de­ling van deze eerste onder­zoeks­op­dracht be­tref­fen­de de hulp­ver­le­ning aan slacht­of­fers.

De bis­schop­pen en de be­stuur­ders van de KNR onder­stre­pen nogmaals dat zij iedere vorm van seksueel mis­bruik krach­tig veroor­de­len. Er kan en mag geen ruimte zijn voor seksueel mis­bruik binnen de Kerk. Mis­bruik staat haaks op het Evan­ge­lie en de waar­dig­heid van de men­se­lijke persoon en de onaantast­baar­heid van het kind. Aan alle slacht­of­fers bie­den reli­gi­euze oversten en bis­schop­pen opnieuw hun diep gevoelde medeleven en excuses aan. Maar excuses alleen zijn niet genoeg.

Op 11 mei jl. hebben reli­gi­euzen en bis­schop­pen ingestemd met het door oud-Kamervoor­zit­ter drs. W. Deetman ge­for­mu­leerde onder­zoeksvoorstel. Daar­bin­nen werd voorrang gegeven aan advise­ring over de hulp­ver­le­ning aan de slacht­of­fers. Toen (en nu) achtten de bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten het van groot belang om van de Com­mis­sie te ver­ne­men waar aan­vul­ling van het hulp­ver­le­ningsaanbod wen­se­lijk is en hoe de bestaande pro­ce­dures geoptimaliseerd kunnen wor­den.

Daar­naast spraken de reli­gi­euze oversten en de bis­schop­pen het ver­trouwen uit dat de Com­mis­sie Deetman een transparant, onaf­han­ke­lijk en weten­schap­pe­lijk onder­zoek uit­voert. Vooral de slacht­of­fers hebben recht op die onaf­han­ke­lijk­heid en tran­spa­ran­tie. Bovendien zijn zij voor de Kerk onmis­baar om slacht­of­fers zo goed moge­lijk te helpen en mis­bruik in de toe­komst ef­fec­tief te voor­ko­men. Het nu voor­lig­gende rapport is daar­van het directe gevolg. Maar een onaf­han­ke­lijk en transparant rapport alleen is niet genoeg.

Het vandaag ge­pre­sen­teerde onder­zoek, met con­clu­sies en aanbevelingen, geeft veel stof tot re­flec­tie, besluit­vor­ming en daaruit voort­vloei­ende uit­voe­ring. De Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen, de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de door hen beide opgerichte ker­ke­lijke in­stel­ling Hulp & Recht gaan nu in overleg om de con­se­quenties van de adviezen van de Com­mis­sie Deetman en de implemen­ta­tie ervan te bestu­de­ren. Om een efficiënt traject hiertoe te verzekeren wor­den op zo kort moge­lijke termijn afspraken gemaakt. (SRKK – pk)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose