Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Overleg Hulp&Recht over aanbevelingen Commissie Deetman

gepubliceerd: donderdag, 9 december 2010

Hulp&Recht, de ker­ke­lijke in­stel­ling inzake seksueel mis­bruik in de RK Kerk, heeft kennis geno­men van de con­clu­sies en aanbevelingen van de Com­mis­sie Deetman en wil deze op korte termijn met bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten bespreken. Het bestuur van Hulp&Recht trekt zich het stevige oor­deel van de Com­mis­sie over de gang van zaken jegens slacht­of­fers zeer aan.

Hulp+RechtDe Com­mis­sie Deetman con­clu­deert dat Hulp&Recht dit jaar is over­val­len door de stroom mel­dingen. De organi­sa­tie is daarop aan­ge­past, hetgeen tijd en energie heeft gekost. Op dit moment zijn bijna 1850 mel­dingen gedetailleerd vast­ge­legd (zie www.hulpen­recht.nl), en ruim 250 klachten door 225 slacht­of­fers inge­diend en in be­han­de­ling. De klachten­com­mis­sie is uit­ge­breid en heeft inmiddels een aantal recent inge­diende klachten afge­handeld. Zorg­vul­dige afhan­de­ling vergt evenwel tijd. Via Hulp&Recht zijn op dit moment 12 juri­disch adviseurs werk­zaam. De organi­sa­tie kan een beroep doen op voldoende ge­kwa­li­fi­ceerde ver­trouwens­personen. Zij helpen slacht­of­fers bij het bepalen van een ant­woord op de vraag wat voor hen de beste weg is naar erken­ning van aan­ge­daan leed. Alle bij Hulp&Recht betrokken mede­wer­kers zijn zich bewust van het leed dat aan slacht­of­fers is aan­ge­daan en doen hun uiterste best om hen bij te staan.

De taak­stel­ling van Hulp&Recht heeft in het verle­den tot problemen geleid die de Com­mis­sie Deetman hel­der signaleert.  Hulp&Recht heeft in de afgelopen 15 jaar een weg gezocht en - onder meer in de nieuwe pro­ce­dure die vanaf 1 januari 2008 geldt - gevon­den. Een be­lang­rijk vraag­stuk blijft hoe op een goede wijze hulp kan wor­den verleend.  Het bestuur van Hulp&Recht consta­teert in dit ver­band dat de Com­mis­sie Deetman een groot aantal inhou­de­lijke aanbevelingen doet, alsmede voor­stel­len om de organi­sa­tie en het werk anders te struc­tu­reren. Het bestuur van Hulp&Recht is de Com­mis­sie Deetman dank­baar voor het zeer gedegen rapport dat er nu ligt en realiseert zich dat er grote in­span­ningen moeten wor­den verricht om de aanbevelingen te ver­werken.

Vooruitlopend op het nood­za­ke­lijk overleg met bis­schop­pen en reli­gi­euze oversten, stellen de be­stuurs­le­den van Hulp&Recht hun functies ter beschik­king om ruimte te scheppen en om de organi­sa­tie beter aan de nieuwe omstan­dig­he­den aan te passen. Het bestuur blijft zich ondertussen volle­dig inzetten voor de slacht­of­fers van seksueel geweld.

Hulp&Recht blijft ook mel­dingen en klachten van slacht­of­fers opnemen en wijst op de moge­lijk­heid om dit via de web­si­te (www.hulpen­recht.nl) te doen. Daar staat nadere in­for­ma­tie en via de web­si­te kunnen vragen wor­den gesteld.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose